تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تملی809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 467,250 113.50
قیمت پایانی: 218,848 0.00

آخرین معامله

1402/03/07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 467,250 پایانی 218,848 0.00
بیشترین 467,250 کمترین 467,250
حجم 110 دفعات 3
حد قیمت 607,016 - 670,912 ارزش 24.07 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/07
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
4 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
4 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/03/07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش670,912 تعداد10 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/03/31
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.89 %
6 ماهه 9.28 %
9 ماهه 9.7 %
1 ساله 9.56 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تسه9901 آخرین : 59,457 867,799 حجم : 1,221 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/15
نماد : تسه9902 آخرین : 184,611 995,426 حجم : 5,251 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/12
نماد : تسه9903 آخرین : 420,564 1.24 میلیون حجم : 2,314 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : تسه9904 آخرین : 570,604 1.385 میلیون حجم : 2,856 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/15
نماد : تسه9905 آخرین : 487,805 1.303 میلیون حجم : 3,605 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/15
نماد : تسه9906 آخرین : 3,131 1.016 میلیون حجم : 5,083 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/15
نماد : تسه9907 آخرین : 41,506 871,642 حجم : 6,721 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/12
نماد : تملی701 آخرین : 650,359 572,556 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/07
نماد : تملی703 آخرین : 528,766 474,032 حجم : 67 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها