تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تملی809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 583,222 166.50
قیمت پایانی: 218,848 0.00

آخرین معامله

09:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 583,222 پایانی 218,848 0.00
بیشترین 583,222 کمترین 583,222
حجم 110 دفعات 3
حد قیمت 502,550 - 555,450 ارزش 24.07 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

09:31
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
29 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
29 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد53 خرید555,450 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/11/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/11/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.38 %
6 ماهه 12.63 %
9 ماهه 41.33 %
1 ساله 108.81 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/09/22 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/09/14 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/09/13 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/08/18 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/08/17 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 523,755 809,230 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : تملی801 آخرین : 466,640 523,360 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/14
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 462,348 728,436 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : تملی710 آخرین : 148,429 798,808 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/22
نماد : تملی708 آخرین : 230,794 820,710 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 138,869 780,336 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/21
نماد : تملی705 آخرین : 414,294 593,250 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/20
نماد : تملی704 آخرین : 786,494 816,675 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها