تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تملی809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 776,982 255.03
قیمت پایانی: 218,848 0.00

آخرین معامله

11:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 702,984 پایانی 218,848 0.00
بیشترین 776,982 کمترین 702,984
حجم 110 دفعات 3
حد قیمت 702,984 - 776,982 ارزش 24.07 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

11:38
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد17 خرید776,982 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/03/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/03/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 128.86 %
6 ماهه 222.03 %
9 ماهه 310.99 %
1 ساله 290.44 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/30 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 463,933 869,052 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/26
نماد : تملی801 آخرین : 96,998 893,002 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 09:19
نماد : تملی712 آخرین : 564,139 591,061 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 11:07
نماد : تملی711 آخرین : 667,097 523,687 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/25
نماد : تملی710 آخرین : 96,988 850,249 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/24
نماد : تملی708 آخرین : 245,300 835,216 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 12:27
نماد : تملی707 آخرین : 217,616 853,224 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/24
نماد : تملی706 آخرین : 372,077 547,128 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 12:07
نماد : تملی705 آخرین : 257,544 750,000 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/23
نماد : تملی704 آخرین : 865,643 737,526 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/03/26
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها