تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تملی809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 677,251 209.46
قیمت پایانی: 218,848 0.00

آخرین معامله

11:13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 677,251 پایانی 218,848 0.00
بیشترین 677,251 کمترین 677,251
حجم 110 دفعات 3
حد قیمت 639,536 - 706,854 ارزش 24.07 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

11:13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
10 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
10 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد29 خرید645,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد25 خرید645,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/06/30
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/06/30
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.94 %
6 ماهه 141.02 %
9 ماهه 207.61 %
1 ساله 273.9 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/06/06 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/31 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/24 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/11 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/10 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/09 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/06 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/05 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/05/04 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 218,848 درصد تغییر : 0.00 حجم : 110 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 492,845 840,140 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/13
نماد : تملی801 آخرین : 391,000 599,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 301,500 853,700 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/22
نماد : تملی711 آخرین : 529,459 661,325 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 11:05
نماد : تملی710 آخرین : 147,622 799,615 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/23
نماد : تملی708 آخرین : 113,347 703,263 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 09:36
نماد : تملی707 آخرین : 379,263 691,577 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 09:01
نماد : تملی706 آخرین : 20,208 898,997 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/29
نماد : تملی705 آخرین : 213,667 793,877 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/29
نماد : تملی704 آخرین : 927,027 676,142 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/06/29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها