تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98

تملی809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 467,250 113.50
قیمت پایانی: 218,848 0.00

آخرین معامله

1402/03/07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 467,250 پایانی 218,848 0.00
بیشترین 467,250 کمترین 467,250
حجم 110 دفعات 3
حد قیمت 607,016 - 670,912 ارزش 24.07 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/03/07
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
4 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
4 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/03/07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش670,912 تعداد10 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/09/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.89 %
6 ماهه 9.28 %
9 ماهه 9.7 %
1 ساله 9.56 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 443,888 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی801 آخرین : 529,318 460,682 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی712 آخرین : 667,583 487,617 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی711 آخرین : 558,904 631,880 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/16
نماد : تملی710 آخرین : 303,039 644,198 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی708 آخرین : 24,680 614,596 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی707 آخرین : 412,015 658,825 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/01
نماد : تملی706 آخرین : 4.00 540,860 حجم : 18 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی705 آخرین : 132,995 874,549 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی704 آخرین : 841,989 761,180 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها