تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تملی808 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 568,748 172.87
قیمت پایانی: 208,429 0.00

آخرین معامله

1402/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 568,748 پایانی 208,429 0.00
بیشترین 568,748 کمترین 568,748
حجم 24 دفعات 1
حد قیمت 451,250 - 498,750 ارزش 5 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/04/14
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
33 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
33 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1402/04/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/09/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.89 %
6 ماهه 20.76 %
9 ماهه 69.92 %
1 ساله 78.41 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 540,311 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی801 آخرین : 529,318 460,682 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی712 آخرین : 667,583 487,617 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی711 آخرین : 558,904 631,880 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/16
نماد : تملی710 آخرین : 303,039 644,198 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی708 آخرین : 24,680 614,596 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی707 آخرین : 412,015 658,825 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/01
نماد : تملی706 آخرین : 4.00 540,860 حجم : 18 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی705 آخرین : 132,995 874,549 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی704 آخرین : 841,989 761,180 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها