تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98

تملی808 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 638,125 206.16
قیمت پایانی: 208,429 0.00

آخرین معامله

1401/08/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 638,125 پایانی 208,429 0.00
بیشترین 638,125 کمترین 638,125
حجم 24 دفعات 1
حد قیمت 451,250 - 498,750 ارزش 5 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/08/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
33 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
33 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/08/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/09/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/09/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.89 %
6 ماهه 20.76 %
9 ماهه 69.92 %
1 ساله 78.41 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/08 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/07 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/08/02 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/07/27 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/07/26 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/07/24 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 0.00 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 208,429 درصد تغییر : 56.08 حجم : 24 دفعات : 1
تاریخ : 1401/06/09 پایانی : 474,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/06/08 پایانی : 474,600 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 330,320 659,680 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/05
نماد : تملی712 آخرین : 452,452 702,748 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : تملی711 آخرین : 372,449 818,335 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/07
نماد : تملی710 آخرین : 370,420 576,817 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/08
نماد : تملی708 آخرین : 100,084 690,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/02
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 706,018 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
نماد : تملی705 آخرین : 282,747 724,797 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/08
نماد : تملی704 آخرین : 868,012 735,157 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها