تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تملی712 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 563,390 51.23
قیمت پایانی: 1.155 میلیون 0.00

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 563,390 پایانی 1.155 میلیون 0.00
بیشترین 563,390 کمترین 563,390
حجم 5 دفعات 1
حد قیمت 563,390 - 622,694 ارزش 5.78 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
12 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
12 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش563,390 تعداد74 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش593,042 تعداد6 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/14
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/14
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.66 %
6 ماهه 135.4 %
9 ماهه 228.17 %
1 ساله 198.22 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/14 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/13 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5 دفعات : 1
تاریخ : 1399/09/02 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 5.00 حجم : 5 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 531,985 801,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی801 آخرین : 360,091 629,909 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی711 آخرین : 610,784 580,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی710 آخرین : 343,996 603,241 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/12
نماد : تملی708 آخرین : 79,844 669,760 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی707 آخرین : 534,601 536,239 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/9
نماد : تملی706 آخرین : 328,513 590,692 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی705 آخرین : 423,817 583,727 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی704 آخرین : 930,353 672,816 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
نماد : تملی703 آخرین : 459,754 543,044 حجم : 67 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها