تسهیلات مسکن ب ملی - دی 97

تملی710 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 882,892 6.79
قیمت پایانی: 947,237 0.00

آخرین معامله

1400/07/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 882,892 پایانی 947,237 0.00
بیشترین 882,892 کمترین 882,892
حجم 73 دفعات 6
حد قیمت 798,808 - 882,892 ارزش 69.15 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9 خرید882,892 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.21 %
6 ماهه 43.2 %
9 ماهه 4.32 %
1 ساله 9.18 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/06 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/07/04 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 947,237 درصد تغییر : 0.00 حجم : 73 دفعات : 6
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
نماد : تملی703 آخرین : 477,798 525,000 حجم : 67 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها