امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسه9912 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.107 میلیون 94.37
قیمت پایانی: 569,314 0.00

آخرین معامله

11:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.107 میلیون پایانی 569,314 0.00
بیشترین 1.107 میلیون کمترین 1.021 میلیون
حجم 437 دفعات 25
حد قیمت 1.02 میلیون - 1.127 میلیون ارزش 248.79 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

11:03
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار -
3,106 حجم خرید -
192 تعداد فروشنده -
3,106 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید1,126,950 فروش1,126,990 تعداد127 دستور1
دستور1 تعداد116 خرید1,126,900 فروش1,127,000 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد131 خرید1,048,000 فروش1,127,118 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد106 خرید1,041,100 فروش1,339,251 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد51 خرید1,041,009 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/11/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/11/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 53.39 %
6 ماهه 73.76 %
9 ماهه 98.29 %
1 ساله 85.11 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 523,755 809,230 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : تملی801 آخرین : 466,640 523,360 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/14
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 462,348 728,436 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : تملی710 آخرین : 148,429 798,808 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/22
نماد : تملی708 آخرین : 230,794 820,710 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 138,869 780,336 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/21
نماد : تملی705 آخرین : 414,294 593,250 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/20
نماد : تملی704 آخرین : 786,494 816,675 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها