امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 99

تسه9912 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 551,514 3.13
قیمت پایانی: 569,314 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 550,000 پایانی 569,314 0.00
بیشترین 569,999 کمترین 540,050
حجم 437 دفعات 25
حد قیمت 521,954 - 576,896 ارزش 248.79 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
176 تعداد خریدار -
25,090 حجم خرید -
441 تعداد فروشنده 7
8,622 حجم فروش 16,468
16,468 تغییر مالکیت 16,468

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید551,512 فروش560,000 تعداد934 دستور5
دستور1 تعداد50 خرید521,954 فروش560,000 تعداد1,061 دستور16
دستور1 تعداد44 خرید476,801 فروش560,000 تعداد1,152 دستور23
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش563,810 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش569,000 تعداد37 دستور2

EPS

سال مالی 1400/02/24
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/02/24
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.49 %
6 ماهه 3.49 %
9 ماهه 3.49 %
1 ساله 3.49 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 569,314 درصد تغییر : 0.00 حجم : 437 دفعات : 25
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 520,753 812,232 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/17
نماد : تملی801 آخرین : 315,000 675,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : تملی712 آخرین : 531,471 623,729 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی711 آخرین : 715,784 475,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی710 آخرین : 3,237 944,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی708 آخرین : 251,650 841,566 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی707 آخرین : 332,840 738,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : تملی706 آخرین : 445,390 473,815 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی705 آخرین : 317,544 690,000 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/1
نماد : تملی704 آخرین : 1.006 میلیون 596,826 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها