امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 99

تسه9911 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.078 میلیون 80.71
قیمت پایانی: 596,550 0.00

آخرین معامله

10:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.022 میلیون پایانی 596,550 0.00
بیشترین 1.083 میلیون کمترین 1.001 میلیون
حجم 1,031 دفعات 45
حد قیمت 1.004 میلیون - 1.11 میلیون ارزش 615.04 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

10:32
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار -
2,266 حجم خرید -
167 تعداد فروشنده -
2,266 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:32
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد33 خرید1,050,000 فروش1,110,000 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد92 خرید1,041,000 فروش1,334,104 تعداد263 دستور1
دستور1 تعداد112 خرید1,040,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد375 خرید1,040,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد92 خرید1,008,229 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/11/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/11/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.12 %
6 ماهه 70.13 %
9 ماهه 95.01 %
1 ساله 72.88 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 596,550 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,031 دفعات : 45
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 523,755 809,230 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : تملی801 آخرین : 466,640 523,360 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/14
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 424,010 766,774 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/29
نماد : تملی710 آخرین : 148,429 798,808 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/22
نماد : تملی708 آخرین : 230,794 820,710 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 138,869 780,336 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/21
نماد : تملی705 آخرین : 414,294 593,250 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/20
نماد : تملی704 آخرین : 786,494 816,675 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها