امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسه9910 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 718,554 33.40
قیمت پایانی: 538,665 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 679,742 پایانی 538,665 0.00
بیشترین 718,554 کمترین 679,742
حجم 80 دفعات 11
حد قیمت 657,386 - 726,584 ارزش 43.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
36 تعداد خریدار -
3,544 حجم خرید -
167 تعداد فروشنده 1
3,526 حجم فروش 18
18.00 تغییر مالکیت 18.00

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد146 خرید662,011 فروش720,000 تعداد30 دستور2
دستور1 تعداد245 خرید662,010 فروش721,250 تعداد44 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش726,000 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش726,584 تعداد109 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش748,768 تعداد3 دستور1

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.34 %
6 ماهه 36.2 %
9 ماهه 28.46 %
1 ساله 28.46 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی710 آخرین : 64,345 882,892 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها