امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسه9910 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1.125 میلیون 4.00
قیمت پایانی: 1.172 میلیون 0.00

آخرین معامله

1401/10/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.125 میلیون پایانی 1.172 میلیون 0.00
بیشترین 1.2 میلیون کمترین 1.125 میلیون
حجم 5,829 دفعات 213
حد قیمت 1.113 میلیون - 1.23 میلیون ارزش 6.83 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,120

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/10/15
حقیقی حقوقی
32 تعداد خریدار -
5,829 حجم خرید -
162 تعداد فروشنده 1
5,823 حجم فروش 6
6.00 تغییر مالکیت 6.00

عرضه و تقاضا

1401/10/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/07/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/07/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه 2.08 %
1 ساله 17.47 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/10/15 پایانی : 1.172 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,829 دفعات : 213
تاریخ : 1401/10/14 پایانی : 1.172 میلیون درصد تغییر : 1.04 حجم : 5,829 دفعات : 213
تاریخ : 1401/10/13 پایانی : 1.184 میلیون درصد تغییر : 0.60 حجم : 3,427 دفعات : 199
تاریخ : 1401/10/12 پایانی : 1.177 میلیون درصد تغییر : 0.30 حجم : 4,262 دفعات : 221
تاریخ : 1401/10/11 پایانی : 1.173 میلیون درصد تغییر : 2.17 حجم : 3,023 دفعات : 197
تاریخ : 1401/10/10 پایانی : 1.199 میلیون درصد تغییر : 1.03 حجم : 3,574 دفعات : 176
تاریخ : 1401/10/08 پایانی : 1.187 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,289 دفعات : 141
تاریخ : 1401/10/07 پایانی : 1.187 میلیون درصد تغییر : 0.77 حجم : 2,289 دفعات : 141
تاریخ : 1401/10/06 پایانی : 1.196 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,053 دفعات : 118
تاریخ : 1401/10/05 پایانی : 1.196 میلیون درصد تغییر : 3.59 حجم : 2,053 دفعات : 118
تاریخ : 1401/10/04 پایانی : 1.155 میلیون درصد تغییر : 2.58 حجم : 3,734 دفعات : 152
تاریخ : 1401/10/03 پایانی : 1.126 میلیون درصد تغییر : 0.57 حجم : 1,522 دفعات : 117
تاریخ : 1401/10/01 پایانی : 1.12 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,086 دفعات : 73
تاریخ : 1401/09/30 پایانی : 1.12 میلیون درصد تغییر : 1.93 حجم : 1,086 دفعات : 73
تاریخ : 1401/09/29 پایانی : 1.142 میلیون درصد تغییر : 0.92 حجم : 1,018 دفعات : 88
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی801 آخرین : 529,318 460,682 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی712 آخرین : 667,583 487,617 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی711 آخرین : 558,904 631,880 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/16
نماد : تملی710 آخرین : 303,039 644,198 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی708 آخرین : 24,680 614,596 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 4.00 540,860 حجم : 18 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی705 آخرین : 132,995 874,549 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی704 آخرین : 841,989 761,180 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها