امتیاز تسهیلات مسکن دی 99

تسه9910 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.308 میلیون 142.73
قیمت پایانی: 538,665 0.00

آخرین معامله

13:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.296 میلیون پایانی 538,665 0.00
بیشترین 1.31 میلیون کمترین 1.296 میلیون
حجم 80 دفعات 11
حد قیمت 1.224 میلیون - 1.352 میلیون ارزش 43.09 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

13:49
حقیقی حقوقی
6 تعداد خریدار -
467 حجم خرید -
38 تعداد فروشنده 1
451 حجم فروش 16
16.00 تغییر مالکیت 16.00

عرضه و تقاضا

13:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4 خرید1,300,000 فروش1,351,000 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد25 خرید1,295,005 فروش1,352,410 تعداد33 دستور1
دستور1 تعداد99 خرید1,295,000 فروش1,352,419 تعداد13 دستور1
دستور1 تعداد99 خرید1,292,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد40 خرید1,260,009 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.96 %
6 ماهه 15.61 %
9 ماهه 62.45 %
1 ساله 110.26 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/13 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 538,665 درصد تغییر : 0.00 حجم : 80 دفعات : 11
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 520,000 470,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/19
نماد : تملی712 آخرین : 578,813 576,387 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/24
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 225,817 721,420 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : تملی708 آخرین : 113,742 703,658 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/04
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 518,723 400,482 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/29
نماد : تملی705 آخرین : 606,467 401,077 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/25
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها