امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسه9909 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 700,000 17.96
قیمت پایانی: 593,444 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 672,000 پایانی 593,444 0.00
بیشترین 722,288 کمترین 672,000
حجم 913 دفعات 42
حد قیمت 659,969 - 729,439 ارزش 541.81 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار -
3,071 حجم خرید -
156 تعداد فروشنده -
3,071 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش719,000 تعداد65 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش720,000 تعداد246 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش729,439 تعداد5 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش814,116 تعداد5 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.3 %
6 ماهه 37.12 %
9 ماهه 28.36 %
1 ساله 17.06 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی710 آخرین : 64,345 882,892 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها