امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسه9909 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 559,000 5.80
قیمت پایانی: 593,444 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 540,666 پایانی 593,444 0.00
بیشترین 559,170 کمترین 540,400
حجم 913 دفعات 42
حد قیمت 518,439 - 573,011 ارزش 541.81 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
51 تعداد خریدار -
3,970 حجم خرید -
205 تعداد فروشنده 1
3,498 حجم فروش 472
472.00 تغییر مالکیت 472.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد40 خرید530,000 فروش559,000 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش563,011 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش573,000 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش573,011 تعداد8 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش622,886 تعداد9 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/24
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/02/24
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.95 %
6 ماهه 8.04 %
9 ماهه 8.04 %
1 ساله 8.04 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 520,753 812,232 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/17
نماد : تملی801 آخرین : 315,000 675,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : تملی712 آخرین : 531,471 623,729 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی711 آخرین : 715,784 475,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی710 آخرین : 3,237 944,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی708 آخرین : 251,650 841,566 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی707 آخرین : 332,840 738,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : تملی706 آخرین : 445,390 473,815 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی705 آخرین : 317,544 690,000 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/1
نماد : تملی704 آخرین : 1.006 میلیون 596,826 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها