امتیاز تسهیلات مسکن آذر 99

تسه9909 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.309 میلیون 120.58
قیمت پایانی: 593,444 0.00

آخرین معامله

13:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.32 میلیون پایانی 593,444 0.00
بیشترین 1.328 میلیون کمترین 1.287 میلیون
حجم 913 دفعات 42
حد قیمت 1.242 میلیون - 1.373 میلیون ارزش 541.81 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

13:59
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
585 حجم خرید -
49 تعداد فروشنده 1
566 حجم فروش 19
19.00 تغییر مالکیت 19.00

عرضه و تقاضا

13:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد67 خرید1,300,070 فروش1,319,995 تعداد78 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید1,300,060 فروش1,319,996 تعداد51 دستور1
دستور1 تعداد276 خرید1,300,050 فروش1,320,000 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید1,292,510 فروش1,320,797 تعداد81 دستور1
دستور1 تعداد11 خرید1,290,023 فروش1,320,899 تعداد92 دستور1

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.43 %
6 ماهه 15.17 %
9 ماهه 64.37 %
1 ساله 111.91 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/13 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 593,444 درصد تغییر : 0.00 حجم : 913 دفعات : 42
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 520,000 470,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/19
نماد : تملی712 آخرین : 578,813 576,387 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/24
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 225,817 721,420 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : تملی708 آخرین : 113,742 703,658 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/04
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 518,723 400,482 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/29
نماد : تملی705 آخرین : 606,467 401,077 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/25
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها