امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسه9908 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 944,001 4.89
قیمت پایانی: 924,652 2.74

آخرین معامله

1401/08/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 938,289 پایانی 924,652 24,679.00
بیشترین 944,971 کمترین 865,003
حجم 8,667 دفعات 528
حد قیمت 878,420 - 970,884 ارزش 8.01 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,120

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/08/15
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار -
8,667 حجم خرید -
456 تعداد فروشنده -
8,667 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/08/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1402/07/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/07/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله 5.22 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 924,652 درصد تغییر : 2.74 حجم : 8,667 دفعات : 528
تاریخ : 1401/08/14 پایانی : 899,973 درصد تغییر : 0.26 حجم : 8,156 دفعات : 440
تاریخ : 1401/08/11 پایانی : 902,304 درصد تغییر : 5.00 حجم : 13,729 دفعات : 454
تاریخ : 1401/08/10 پایانی : 949,793 درصد تغییر : 5.00 حجم : 4,334 دفعات : 76
تاریخ : 1401/08/09 پایانی : 999,782 درصد تغییر : 0.31 حجم : 5,881 دفعات : 215
تاریخ : 1401/08/08 پایانی : 1.003 میلیون درصد تغییر : 4.87 حجم : 8,246 دفعات : 365
تاریخ : 1401/08/07 پایانی : 956,358 درصد تغییر : 4.85 حجم : 7,721 دفعات : 279
تاریخ : 1401/08/04 پایانی : 912,121 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3,320 دفعات : 164
تاریخ : 1401/08/03 پایانی : 868,687 درصد تغییر : 5.00 حجم : 5,276 دفعات : 223
تاریخ : 1401/08/02 پایانی : 827,321 درصد تغییر : 4.55 حجم : 6,448 دفعات : 303
تاریخ : 1401/08/01 پایانی : 791,337 درصد تغییر : 4.01 حجم : 7,060 دفعات : 279
تاریخ : 1401/07/30 پایانی : 760,825 درصد تغییر : 1.43 حجم : 12,197 دفعات : 452
تاریخ : 1401/07/27 پایانی : 771,824 درصد تغییر : 1.49 حجم : 13,133 دفعات : 628
تاریخ : 1401/07/26 پایانی : 783,533 درصد تغییر : 8.76 حجم : 10,338 دفعات : 480
تاریخ : 1401/07/24 پایانی : 858,727 درصد تغییر : 2.82 حجم : 7,585 دفعات : 320
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی801 آخرین : 529,318 460,682 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی712 آخرین : 667,583 487,617 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی711 آخرین : 558,904 631,880 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/16
نماد : تملی710 آخرین : 303,039 644,198 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی708 آخرین : 24,680 614,596 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 4.00 540,860 حجم : 18 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی705 آخرین : 132,995 874,549 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی704 آخرین : 841,989 761,180 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها