امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسه9908 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 709,135 8.02
قیمت پایانی: 770,936 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 699,999 پایانی 770,936 0.00
بیشترین 709,135 کمترین 684,200
حجم 4,619 دفعات 127
حد قیمت 656,125 - 725,189 ارزش 3.56 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
89 تعداد خریدار -
13,740 حجم خرید -
377 تعداد فروشنده 1
13,736 حجم فروش 4
4.00 تغییر مالکیت 4.00

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش656,125 تعداد203 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش660,000 تعداد49 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش660,125 تعداد46 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش670,895 تعداد24 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش671,000 تعداد17 دستور1

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.6 %
6 ماهه 36.95 %
9 ماهه 30.28 %
1 ساله 10.41 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 770,936 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,619 دفعات : 127
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی710 آخرین : 64,345 882,892 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها