امتیاز تسهیلات مسکن آبان 99

تسه9908 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 956,366 1.63
قیمت پایانی: 968,059 0.43

آخرین معامله

11:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 998,888 پایانی 968,059 4,188.00
بیشترین 998,888 کمترین 941,016
حجم 3,888 دفعات 139
حد قیمت 923,635 - 1.021 میلیون ارزش 3.76 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

11:06
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار -
3,879 حجم خرید -
104 تعداد فروشنده -
3,879 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد42 خرید956,370 فروش956,379 تعداد67 دستور1
دستور1 تعداد274 خرید956,366 فروش967,999 تعداد60 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید946,000 فروش968,000 تعداد242 دستور2
دستور1 تعداد30 خرید943,335 فروش970,000 تعداد127 دستور9
دستور1 تعداد9 خرید943,333 فروش972,962 تعداد149 دستور1

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.17 %
6 ماهه 7.25 %
9 ماهه 9.08 %
1 ساله 43.43 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 972,247 درصد تغییر : 0.34 حجم : 13,853 دفعات : 419
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 975,541 درصد تغییر : 2.98 حجم : 28,616 دفعات : 479
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 947,296 درصد تغییر : 1.37 حجم : 13,300 دفعات : 419
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 934,485 درصد تغییر : 3.49 حجم : 5,133 دفعات : 220
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 968,286 درصد تغییر : 4.28 حجم : 7,438 دفعات : 374
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.012 میلیون درصد تغییر : 4.22 حجم : 9,427 دفعات : 442
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.056 میلیون درصد تغییر : 4.72 حجم : 9,315 دفعات : 449
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.108 میلیون درصد تغییر : 2.56 حجم : 13,217 دفعات : 624
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.137 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,562 دفعات : 303
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.137 میلیون درصد تغییر : 4.70 حجم : 12,562 دفعات : 303
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.086 میلیون درصد تغییر : 4.01 حجم : 15,043 دفعات : 796
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.044 میلیون درصد تغییر : 0.21 حجم : 17,415 دفعات : 929
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.042 میلیون درصد تغییر : 4.89 حجم : 16,031 دفعات : 784
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.096 میلیون درصد تغییر : 3.92 حجم : 19,169 دفعات : 1,268
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.141 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,750 دفعات : 408
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : 20 ارزش بازار : - تاریخ : 09:55
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها