امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 99

تسه9906 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 820,013 0.70
قیمت پایانی: 814,285 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 813,333 پایانی 814,285 0.00
بیشترین 829,988 کمترین 812,000
حجم 6,778 دفعات 370
حد قیمت 785,780 - 868,492 ارزش 5.52 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار -
1,915 حجم خرید -
105 تعداد فروشنده -
1,915 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد62 خرید820,013 فروش829,000 تعداد45 دستور1
دستور2 تعداد38 خرید820,010 فروش835,000 تعداد23 دستور1
دستور1 تعداد472 خرید820,000 فروش839,990 تعداد23 دستور2
دستور1 تعداد51 خرید785,780 فروش840,000 تعداد3 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش860,000 تعداد2 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.51 %
6 ماهه 47.21 %
9 ماهه 42.07 %
1 ساله 23.49 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 814,285 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,778 دفعات : 370
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها