امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 99

تسه9905 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 498,000 38.91
قیمت پایانی: 815,195 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 495,000 پایانی 815,195 0.00
بیشترین 527,857 کمترین 495,000
حجم 3,605 دفعات 228
حد قیمت 486,765 - 538,003 ارزش 2.94 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
10 تعداد خریدار -
227 حجم خرید -
47 تعداد فروشنده -
227 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد40 خرید491,140 فروش987,994 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد197 خرید487,098 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد197 خرید487,098 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد160 خرید486,765 فروش987,994 تعداد6 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/01/26
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/01/26
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.52 %
6 ماهه 42.88 %
9 ماهه 33.16 %
1 ساله 33.16 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/12 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 815,195 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,605 دفعات : 228
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 520,753 812,232 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/17
نماد : تملی801 آخرین : 346,807 643,193 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/8
نماد : تملی712 آخرین : 542,311 612,889 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/23
نماد : تملی711 آخرین : 668,284 522,500 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/23
نماد : تملی710 آخرین : 330,709 616,528 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملی708 آخرین : 26,837 563,079 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملی707 آخرین : 346,040 724,800 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملی706 آخرین : 318,431 600,774 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملی705 آخرین : 311,872 695,672 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/25
نماد : تملی704 آخرین : 940,275 662,894 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/18
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها