امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسه9904 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.385 میلیون 70.06
قیمت پایانی: 814,396 0.00

آخرین معامله

1401/04/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.297 میلیون پایانی 814,396 0.00
بیشترین 1.4 میلیون کمترین 1.297 میلیون
حجم 2,856 دفعات 236
حد قیمت 1.308 میلیون - 1.445 میلیون ارزش 2.33 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/04/15
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
2,487 حجم خرید -
86 تعداد فروشنده -
2,487 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/04/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد49 خرید1,340,122 فروش1,380,000 تعداد428 دستور3
دستور2 تعداد63 خرید1,340,000 فروش1,390,000 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,439,999 تعداد20 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,445,255 تعداد34 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,445,257 تعداد58 دستور2

EPS

سال مالی 1402/09/11
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1402/09/11
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.38 %
6 ماهه 36.48 %
9 ماهه 89.15 %
1 ساله 125.15 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی801 آخرین : 529,318 460,682 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی712 آخرین : 667,583 487,617 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی711 آخرین : 558,904 631,880 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/16
نماد : تملی710 آخرین : 303,039 644,198 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی708 آخرین : 24,680 614,596 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/12
نماد : تملی707 آخرین : 412,015 658,825 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/01
نماد : تملی706 آخرین : 4.00 540,860 حجم : 18 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
نماد : تملی705 آخرین : 132,995 874,549 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی704 آخرین : 841,989 761,180 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/11/02
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها