امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99

تسه9904 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.385 میلیون 70.06
قیمت پایانی: 814,396 0.00

آخرین معامله

1401/04/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.297 میلیون پایانی 814,396 0.00
بیشترین 1.4 میلیون کمترین 1.297 میلیون
حجم 2,856 دفعات 236
حد قیمت 1.308 میلیون - 1.445 میلیون ارزش 2.33 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/04/15
حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
2,487 حجم خرید -
86 تعداد فروشنده -
2,487 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/04/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد49 خرید1,340,122 فروش1,380,000 تعداد428 دستور3
دستور2 تعداد63 خرید1,340,000 فروش1,390,000 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,439,999 تعداد20 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,445,255 تعداد34 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,445,257 تعداد58 دستور2

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/03/31
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.38 %
6 ماهه 36.48 %
9 ماهه 89.15 %
1 ساله 125.15 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/07/12 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/10 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/09 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/08 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/05 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/04 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/03 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/07/01 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/29 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/28 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/27 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/26 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/22 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/21 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1402/06/20 پایانی : 1.36 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تسه9901 آخرین : 59,457 867,799 حجم : 1,221 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/15
نماد : تسه9902 آخرین : 184,611 995,426 حجم : 5,251 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/12
نماد : تسه9903 آخرین : 420,564 1.24 میلیون حجم : 2,314 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : تسه9905 آخرین : 487,805 1.303 میلیون حجم : 3,605 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/15
نماد : تسه9906 آخرین : 3,131 1.016 میلیون حجم : 5,083 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/15
نماد : تسه9907 آخرین : 41,506 871,642 حجم : 6,721 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/12
نماد : تملی701 آخرین : 650,359 572,556 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/07
نماد : تملی703 آخرین : 528,766 474,032 حجم : 67 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
نماد : تملی702 آخرین : 562,364 481,791 حجم : 15 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها