امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسه9902 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 995,426 22.77
قیمت پایانی: 810,815 0.00

آخرین معامله

1401/02/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 993,998 پایانی 810,815 0.00
بیشترین 995,426 کمترین 912,000
حجم 5,251 دفعات 279
حد قیمت 934,000 - 1.032 میلیون ارزش 4.26 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/12
حقیقی حقوقی
46 تعداد خریدار -
7,428 حجم خرید -
275 تعداد فروشنده 2
6,345 حجم فروش 1,083
1,083 تغییر مالکیت 1,083

عرضه و تقاضا

1401/02/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10 خرید1,000,000 فروش1,521,641 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد28 خرید990,002 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4 خرید990,001 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد470 خرید990,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد150 خرید980,003 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.75 %
6 ماهه 37.57 %
9 ماهه 61.22 %
1 ساله 80.6 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/07 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/06 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/05 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/02/04 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/31 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/30 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/29 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/28 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/27 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/24 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/23 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1401/01/22 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 520,000 470,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/19
نماد : تملی712 آخرین : 578,813 576,387 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/24
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 225,817 721,420 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : تملی708 آخرین : 113,742 703,658 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/04
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 518,723 400,482 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/29
نماد : تملی705 آخرین : 606,467 401,077 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/25
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها