امتیاز مسکن اردیبهشت 99

تسه9902 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 706,619 12.85
قیمت پایانی: 810,815 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 706,619 پایانی 810,815 0.00
بیشترین 706,619 کمترین 675,000
حجم 5,251 دفعات 279
حد قیمت 654,727 - 723,645 ارزش 4.26 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار -
3,105 حجم خرید -
160 تعداد فروشنده -
3,105 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد68 خرید654,727 فروش660,000 تعداد7 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش672,000 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش689,505 تعداد3 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش689,998 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش690,000 تعداد189 دستور3

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.49 %
6 ماهه 33.74 %
9 ماهه 23.18 %
1 ساله 24.39 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 810,815 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,251 دفعات : 279
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی710 آخرین : 64,345 882,892 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها