امتیاز مسکن فروردین 99

تسه9901 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.165 میلیون 44.11
قیمت پایانی: 808,342 0.00

آخرین معامله

10:40
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.165 میلیون پایانی 808,342 0.00
بیشترین 1.165 میلیون کمترین 1.165 میلیون
حجم 1,221 دفعات 122
حد قیمت 1.035 میلیون - 1.144 میلیون ارزش 986.99 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

10:40
حقیقی حقوقی
19 تعداد خریدار -
918 حجم خرید -
83 تعداد فروشنده -
918 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:40
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد70 خرید1,143,588 فروش1,199,988 تعداد22 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,130,625 فروش1,260,886 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید1,125,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد200 خرید1,114,445 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد120 خرید1,085,062 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/11/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/11/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 59.56 %
6 ماهه 82.12 %
9 ماهه 109.95 %
1 ساله 112.87 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 808,342 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,221 دفعات : 122
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 523,755 809,230 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : تملی801 آخرین : 466,640 523,360 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/14
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 462,348 728,436 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : تملی710 آخرین : 148,429 798,808 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/22
نماد : تملی708 آخرین : 230,794 820,710 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 138,869 780,336 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/21
نماد : تملی705 آخرین : 414,294 593,250 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/20
نماد : تملی704 آخرین : 786,494 816,675 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها