امتیاز مسکن اسفند 98

تسه9812 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 823,900 1.67
قیمت پایانی: 810,333 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 829,130 پایانی 810,333 0.00
بیشترین 860,000 کمترین 820,542
حجم 966 دفعات 104
حد قیمت 794,845 - 878,511 ارزش 782.78 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
1,106 حجم خرید -
70 تعداد فروشنده 1
1,104 حجم فروش 2
2.00 تغییر مالکیت 2.00

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد21 خرید823,900 فروش829,938 تعداد11 دستور1
دستور1 تعداد164 خرید823,000 فروش840,990 تعداد126 دستور2
دستور1 تعداد4 خرید822,201 فروش841,000 تعداد27 دستور2
دستور1 تعداد556 خرید821,000 فروش842,000 تعداد28 دستور1
دستور1 تعداد357 خرید794,845 فروش859,948 تعداد31 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.82 %
6 ماهه 51.82 %
9 ماهه 37.86 %
1 ساله 25.37 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 810,333 درصد تغییر : 0.00 حجم : 966 دفعات : 104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها