امتیاز مسکن بهمن 98

تسه9811 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 825,000 1.26
قیمت پایانی: 814,697 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 822,220 پایانی 814,697 0.00
بیشترین 830,000 کمترین 815,050
حجم 1,444 دفعات 107
حد قیمت 803,569 - 888,155 ارزش 1.18 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار -
1,868 حجم خرید -
92 تعداد فروشنده -
1,868 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد21 خرید830,020 فروش847,997 تعداد86 دستور1
دستور1 تعداد55 خرید827,000 فروش847,998 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد40 خرید803,570 فروش859,900 تعداد38 دستور1
دستور2 تعداد480 خرید803,569 فروش860,000 تعداد149 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش880,000 تعداد106 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.4 %
6 ماهه 55.89 %
9 ماهه 40.42 %
1 ساله 12.48 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 814,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,444 دفعات : 107
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها