امتیاز مسکن دی 98

تسه9810 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 815,000 0.89
قیمت پایانی: 807,826 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 802,230 پایانی 807,826 0.00
بیشترین 826,588 کمترین 802,230
حجم 5,525 دفعات 230
حد قیمت 786,891 - 869,721 ارزش 4.46 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
58 تعداد خریدار 1
10,018 حجم خرید 400
163 تعداد فروشنده 4
6,881 حجم فروش 3,537
3,137 تغییر مالکیت 3,137

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد47 خرید815,000 فروش822,578 تعداد66 دستور1
دستور1 تعداد25 خرید813,701 فروش822,654 تعداد150 دستور1
دستور1 تعداد148 خرید813,700 فروش823,900 تعداد115 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید813,610 فروش824,000 تعداد150 دستور1
دستور1 تعداد24 خرید811,000 فروش824,400 تعداد350 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 39.63 %
6 ماهه 49.24 %
9 ماهه 44.06 %
1 ساله 20.67 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 807,826 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,525 دفعات : 230
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها