امتیاز مسکن آذر 98

تسه9809 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 811,000 0.23
قیمت پایانی: 809,114 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 825,000 پایانی 809,114 0.00
بیشترین 829,770 کمترین 810,000
حجم 1,241 دفعات 92
حد قیمت 783,653 - 866,141 ارزش 1000 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار -
2,095 حجم خرید -
45 تعداد فروشنده 1
1,977 حجم فروش 118
118.00 تغییر مالکیت 118.00

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد26 خرید811,000 فروش825,900 تعداد9 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید810,004 فروش825,970 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید810,003 فروش825,985 تعداد188 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید800,010 فروش866,140 تعداد61 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید797,260 فروش866,141 تعداد15 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.47 %
6 ماهه 50.62 %
9 ماهه 41.84 %
1 ساله 26.75 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 809,114 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,241 دفعات : 92
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها