امتیاز مسکن تیر 98

تسه9804 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 549,000 32.81
قیمت پایانی: 817,036 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 527,140 پایانی 817,036 0.00
بیشترین 559,998 کمترین 527,140
حجم 283 دفعات 28
حد قیمت 518,738 - 573,342 ارزش 231.22 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
502 حجم خرید -
37 تعداد فروشنده 4
491 حجم فروش 11
11.00 تغییر مالکیت 11.00

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9 خرید549,000 فروش554,996 تعداد27 دستور1
دستور1 تعداد10 خرید547,177 فروش554,997 تعداد4 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش569,999 تعداد125 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش570,000 تعداد75 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش573,000 تعداد3 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/24
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/02/24
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.32 %
6 ماهه 27.29 %
9 ماهه 24.22 %
1 ساله 4.95 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 817,036 درصد تغییر : 0.00 حجم : 283 دفعات : 28
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 520,753 812,232 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/17
نماد : تملی801 آخرین : 315,000 675,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : تملی712 آخرین : 531,471 623,729 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی711 آخرین : 715,784 475,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی710 آخرین : 3,237 944,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی708 آخرین : 251,650 841,566 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی707 آخرین : 332,840 738,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : تملی706 آخرین : 445,390 473,815 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی705 آخرین : 317,544 690,000 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/1
نماد : تملی704 آخرین : 1.006 میلیون 596,826 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها