امتیازتسهیلات مسکن سال1402

تسه1402 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.25 میلیون 11.33
قیمت پایانی: 1.41 میلیون 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.28 میلیون پایانی 1.41 میلیون 0.00
بیشترین 1.3 میلیون کمترین 1.234 میلیون
حجم 301,226 دفعات 4,702
حد قیمت 1.319 میلیون - 1.458 میلیون ارزش 424.65 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,120

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
476 تعداد خریدار -
300,681 حجم خرید -
3,797 تعداد فروشنده 21
208,691 حجم فروش 91,990
91,990 تغییر مالکیت 91,990

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد160 خرید1,410,000 فروش1,418,000 تعداد149 دستور3
دستور2 تعداد886 خرید1,405,100 فروش1,419,999 تعداد32 دستور2
دستور4 تعداد1,788 خرید1,402,000 فروش1,420,000 تعداد2,197 دستور18
دستور1 تعداد100 خرید1,401,001 فروش1,421,000 تعداد166 دستور2
دستور2 تعداد323 خرید1,401,000 فروش1,425,000 تعداد76 دستور3

EPS

سال مالی 1403/03/31
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1403/03/31
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.28 %
6 ماهه 54.61 %
9 ماهه 51.25 %
1 ساله 48.4 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 1.41 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 301,226 دفعات : 4,702
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تسه9901 آخرین : 59,457 867,799 حجم : 1,221 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/01/15
نماد : تسه9902 آخرین : 184,611 995,426 حجم : 5,251 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/12
نماد : تسه9903 آخرین : 420,564 1.24 میلیون حجم : 2,314 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
نماد : تسه9904 آخرین : 570,604 1.385 میلیون حجم : 2,856 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/15
نماد : تسه9905 آخرین : 487,805 1.303 میلیون حجم : 3,605 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/15
نماد : تسه9906 آخرین : 3,131 1.016 میلیون حجم : 5,083 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/15
نماد : تسه9907 آخرین : 41,506 871,642 حجم : 6,721 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/12
نماد : تملی701 آخرین : 650,359 572,556 حجم : 10 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/01/07
نماد : تملی703 آخرین : 528,766 474,032 حجم : 67 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/10
نماد : تملی802 آخرین : 728,985 604,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1402/02/23
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها