امتیاز تسهیلات مسکن سال 1401

تسه1401 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 980,001 1.27
قیمت پایانی: 992,282 0.04

آخرین معامله

09:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 980,000 پایانی 992,282 374.00
بیشترین 1,000,000 کمترین 973,000
حجم 21,053 دفعات 560
حد قیمت 943,024 - 1.042 میلیون ارزش 20.89 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

09:59
حقیقی حقوقی
79 تعداد خریدار -
20,458 حجم خرید -
451 تعداد فروشنده 4
16,645 حجم فروش 3,813
3,813 تغییر مالکیت 3,813

عرضه و تقاضا

09:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد370 خرید998,600 فروش999,000 تعداد319 دستور1
دستور4 تعداد1,600 خرید995,000 فروش999,001 تعداد34 دستور1
دستور4 تعداد1,130 خرید990,000 فروش999,002 تعداد68 دستور2
دستور1 تعداد280 خرید987,000 فروش999,900 تعداد8 دستور1
دستور1 تعداد155 خرید983,000 فروش999,999 تعداد22 دستور1

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.73 %
6 ماهه 0.03 %
9 ماهه 0.03 %
1 ساله 0.03 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 992,656 درصد تغییر : 0.89 حجم : 155,207 دفعات : 5,298
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 1.002 میلیون درصد تغییر : 4.26 حجم : 148,333 دفعات : 4,259
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 960,652 درصد تغییر : 1.88 حجم : 169,471 دفعات : 4,808
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 942,952 درصد تغییر : 4.77 حجم : 149,842 دفعات : 4,143
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 990,153 درصد تغییر : 4.99 حجم : 148,987 دفعات : 2,841
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.042 میلیون درصد تغییر : 4.84 حجم : 96,987 دفعات : 1,089
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.095 میلیون درصد تغییر : 4.10 حجم : 98,446 دفعات : 2,551
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.142 میلیون درصد تغییر : 3.20 حجم : 113,460 دفعات : 2,315
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.18 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 56,919 دفعات : 1,176
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.18 میلیون درصد تغییر : 2.26 حجم : 56,919 دفعات : 1,176
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.154 میلیون درصد تغییر : 2.77 حجم : 101,740 دفعات : 1,904
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.123 میلیون درصد تغییر : 2.85 حجم : 61,120 دفعات : 1,717
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.091 میلیون درصد تغییر : 3.73 حجم : 90,383 دفعات : 1,797
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.134 میلیون درصد تغییر : 2.06 حجم : 113,880 دفعات : 2,365
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.158 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 97,878 دفعات : 1,892
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 09:55
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها