امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 00

تسه0011 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 947,005 4.98
قیمت پایانی: 1.043 میلیون 4.60

آخرین معامله

09:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.043 میلیون پایانی 1.043 میلیون 45,877.00
بیشترین 1.043 میلیون کمترین 947,000
حجم 13 دفعات 3
حد قیمت 946,845 - 1.047 میلیون ارزش 13.55 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

09:15
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
13 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
13 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد42 خرید1,042,555 فروش1,046,505 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد50 خرید946,900 فروش1,100,200 تعداد34 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید946,845 فروش1,408,810 تعداد10 دستور1
دستور1 تعداد48 خرید940,000 فروش1,411,230 تعداد12 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,458,831 تعداد7 دستور1

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.35 %
6 ماهه 8.28 %
9 ماهه 40.15 %
1 ساله 40.15 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 996,678 درصد تغییر : 0.74 حجم : 2,746 دفعات : 265
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 989,320 درصد تغییر : 3.10 حجم : 1,937 دفعات : 217
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 959,593 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1,557 دفعات : 178
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 948,071 درصد تغییر : 4.62 حجم : 1,911 دفعات : 172
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 993,952 درصد تغییر : 4.97 حجم : 973 دفعات : 112
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.046 میلیون درصد تغییر : 4.72 حجم : 2,935 دفعات : 190
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.098 میلیون درصد تغییر : 4.80 حجم : 1,829 دفعات : 148
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.153 میلیون درصد تغییر : 1.71 حجم : 3,406 دفعات : 297
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.173 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,781 دفعات : 103
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.173 میلیون درصد تغییر : 3.84 حجم : 1,781 دفعات : 103
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.13 میلیون درصد تغییر : 4.04 حجم : 2,483 دفعات : 233
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.086 میلیون درصد تغییر : 0.45 حجم : 5,928 دفعات : 269
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.091 میلیون درصد تغییر : 3.28 حجم : 2,502 دفعات : 216
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.128 میلیون درصد تغییر : 1.82 حجم : 4,237 دفعات : 328
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.149 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,186 دفعات : 232
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها