امتیاز تسهیلات مسکن آذر 00

تسه0009 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.082 میلیون 20.35
قیمت پایانی: 899,017 0.00

آخرین معامله

11:46
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.04 میلیون پایانی 899,017 0.00
بیشترین 1.083 میلیون کمترین 1.026 میلیون
حجم 132,830 دفعات 2,838
حد قیمت 1.015 میلیون - 1.122 میلیون ارزش 119.42 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

11:46
حقیقی حقوقی
688 تعداد خریدار -
116,235 حجم خرید -
1,988 تعداد فروشنده 9
40,232 حجم فروش 76,003
76,003 تغییر مالکیت 76,003

عرضه و تقاضا

11:46
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد22 خرید1,046,710 فروش1,050,000 تعداد62,178 دستور142
دستور1 تعداد47 خرید1,046,700 فروش1,068,540 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد268 خرید1,024,000 فروش1,114,499 تعداد107 دستور1
دستور1 تعداد240 خرید1,020,000 فروش1,114,500 تعداد41 دستور1
دستور1 تعداد5 خرید1,017,604 فروش1,120,000 تعداد4 دستور1

EPS

سال مالی 1400/11/09
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/11/09
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.71 %
6 ماهه 14.71 %
9 ماهه 14.71 %
1 ساله 14.71 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 899,017 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132,830 دفعات : 2,838
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 523,755 809,230 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/28
نماد : تملی801 آخرین : 466,640 523,360 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/14
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 462,348 728,436 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 10:41
نماد : تملی710 آخرین : 148,429 798,808 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/22
نماد : تملی708 آخرین : 230,794 820,710 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/11/5
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 138,869 780,336 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/21
نماد : تملی705 آخرین : 414,294 593,250 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/20
نماد : تملی704 آخرین : 786,494 816,675 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 09:44
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها