امتیاز تسهیلات مسکن آبان 00

تسه0008 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 830,000 5.99
قیمت پایانی: 783,092 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 835,555 پایانی 783,092 0.00
بیشترین 840,000 کمترین 800,000
حجم 133,071 دفعات 5,368
حد قیمت 792,182 - 875,568 ارزش 104.21 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 580

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
341 تعداد خریدار -
89,177 حجم خرید -
1,798 تعداد فروشنده 10
48,689 حجم فروش 40,488
40,488 تغییر مالکیت 40,488

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد140 خرید826,000 فروش830,000 تعداد7,874 دستور42
دستور1 تعداد29 خرید824,900 فروش832,000 تعداد22 دستور4
دستور1 تعداد56 خرید824,000 فروش833,000 تعداد2 دستور1
دستور1 تعداد155 خرید810,110 فروش833,999 تعداد15 دستور1
دستور1 تعداد80 خرید801,010 فروش834,000 تعداد2 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.56 %
6 ماهه 4.56 %
9 ماهه 4.56 %
1 ساله 4.56 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 783,092 درصد تغییر : 0.00 حجم : 133,071 دفعات : 5,368
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها