امتیاز تسهیلات مسکن مهر 00

تسه0007 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 820,000 17.58
قیمت پایانی: 697,381 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 827,000 پایانی 697,381 0.00
بیشترین 832,000 کمترین 801,555
حجم 14,686 دفعات 211
حد قیمت 792,160 - 875,544 ارزش 10.24 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
202 تعداد خریدار -
43,796 حجم خرید -
644 تعداد فروشنده 7
20,623 حجم فروش 23,173
23,173 تغییر مالکیت 23,173

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1 خرید820,000 فروش825,513 تعداد1,310 دستور2
دستور1 تعداد386 خرید819,999 فروش826,000 تعداد54 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید800,000 فروش826,100 تعداد5 دستور2
دستور1 تعداد50 خرید799,000 فروش829,880 تعداد1 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید793,110 فروش830,000 تعداد29 دستور5

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.57 %
6 ماهه 19.57 %
9 ماهه 19.57 %
1 ساله 19.57 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 697,381 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,686 دفعات : 211
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها