امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسه0006 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 823,555 32.15
قیمت پایانی: 623,176 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 825,003 پایانی 623,176 0.00
بیشترین 850,000 کمترین 813,333
حجم 11,539 دفعات 599
حد قیمت 790,281 - 873,467 ارزش 7.19 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
230 تعداد خریدار -
54,707 حجم خرید -
609 تعداد فروشنده 5
17,323 حجم فروش 37,384
37,384 تغییر مالکیت 37,384

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24 خرید820,000 فروش823,555 تعداد1,083 دستور2
دستور2 تعداد631 خرید815,000 فروش825,000 تعداد5 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید795,001 فروش829,000 تعداد9 دستور2
دستور1 تعداد7 خرید790,281 فروش830,000 تعداد85 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش840,000 تعداد73 دستور3

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.49 %
6 ماهه 33.49 %
9 ماهه 33.49 %
1 ساله 33.49 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 623,176 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11,539 دفعات : 599
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها