امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 00

تسه0006 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 980,001 0.73
قیمت پایانی: 972,905 0.00

آخرین معامله

09:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 940,000 پایانی 972,905 0.00
بیشترین 980,001 کمترین 940,000
حجم 3,041 دفعات 187
حد قیمت 924,260 - 1.022 میلیون ارزش 2.96 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

09:32
حقیقی حقوقی
33 تعداد خریدار -
3,041 حجم خرید -
152 تعداد فروشنده -
3,041 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:32
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد27 خرید940,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20 خرید930,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.99 %
6 ماهه 7.54 %
9 ماهه 8.97 %
1 ساله 41.96 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 972,905 درصد تغییر : 1.00 حجم : 3,041 دفعات : 187
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 982,687 درصد تغییر : 4.09 حجم : 4,746 دفعات : 161
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 944,051 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2,539 دفعات : 124
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 946,211 درصد تغییر : 4.68 حجم : 1,669 دفعات : 108
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 992,614 درصد تغییر : 4.16 حجم : 1,207 دفعات : 88
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.036 میلیون درصد تغییر : 4.57 حجم : 2,524 دفعات : 125
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.085 میلیون درصد تغییر : 4.41 حجم : 3,474 دفعات : 171
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.135 میلیون درصد تغییر : 1.17 حجم : 4,302 دفعات : 226
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.149 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,716 دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.149 میلیون درصد تغییر : 3.15 حجم : 1,716 دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.114 میلیون درصد تغییر : 3.15 حجم : 3,248 دفعات : 196
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.08 میلیون درصد تغییر : 0.93 حجم : 6,710 دفعات : 240
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.09 میلیون درصد تغییر : 3.31 حجم : 2,761 دفعات : 176
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.127 میلیون درصد تغییر : 1.73 حجم : 4,428 دفعات : 300
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.147 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,703 دفعات : 169
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها