امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 00

تسه0005 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 876,426 44.14
قیمت پایانی: 608,045 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 820,001 پایانی 608,045 0.00
بیشترین 876,426 کمترین 811,622
حجم 6,163 دفعات 185
حد قیمت 792,959 - 876,427 ارزش 3.75 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
135 تعداد خریدار -
27,986 حجم خرید -
389 تعداد فروشنده 5
10,762 حجم فروش 17,224
17,224 تغییر مالکیت 17,224

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد167 خرید813,000 فروش826,346 تعداد4,000 دستور4
دستور1 تعداد204 خرید811,002 فروش876,427 تعداد228 دستور5
دستور1 تعداد80 خرید810,000 فروش880,000 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد80 خرید809,050 فروش890,790 تعداد24 دستور1
دستور1 تعداد120 خرید797,005 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.56 %
6 ماهه 37.27 %
9 ماهه 37.27 %
1 ساله 37.27 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 608,045 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,163 دفعات : 185
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها