امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسه0004 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.32 میلیون 119.65
قیمت پایانی: 600,947 0.00

آخرین معامله

14:31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.357 میلیون پایانی 600,947 0.00
بیشترین 1.376 میلیون کمترین 1.26 میلیون
حجم 568 دفعات 19
حد قیمت 1.227 میلیون - 1.357 میلیون ارزش 341.34 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

14:31
حقیقی حقوقی
24 تعداد خریدار -
998 حجم خرید -
66 تعداد فروشنده -
998 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

14:31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد97 خرید1,300,000 فروش1,340,000 تعداد20 دستور1
دستور1 تعداد53 خرید1,298,200 فروش1,356,663 تعداد63 دستور4
دستور2 تعداد211 خرید1,298,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد12 خرید1,291,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد4 خرید1,250,154 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.05 %
6 ماهه 15.82 %
9 ماهه 62.7 %
1 ساله 109.75 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/13 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 520,000 470,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/19
نماد : تملی712 آخرین : 578,813 576,387 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/24
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 225,817 721,420 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/08
نماد : تملی708 آخرین : 113,742 703,658 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/04
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : 518,723 400,482 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/04/29
نماد : تملی705 آخرین : 606,467 401,077 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/25
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها