امتیاز تسهیلات مسکن تیر 1400

تسه0004 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 711,499 18.40
قیمت پایانی: 600,947 0.00

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 710,000 پایانی 600,947 0.00
بیشترین 711,651 کمترین 700,000
حجم 568 دفعات 19
حد قیمت 655,766 - 724,792 ارزش 341.34 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
120 تعداد خریدار -
23,064 حجم خرید -
292 تعداد فروشنده 3
10,127 حجم فروش 12,937
12,937 تغییر مالکیت 12,937

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش665,500 تعداد478 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش668,000 تعداد125 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش670,000 تعداد479 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش679,998 تعداد1 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش682,998 تعداد4 دستور1

EPS

سال مالی 1400/07/29
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/07/29
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.87 %
6 ماهه 14.87 %
9 ماهه 14.87 %
1 ساله 14.87 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 600,947 درصد تغییر : 0.00 حجم : 568 دفعات : 19
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 551,037 781,948 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/27
نماد : تملی801 آخرین : 441,000 549,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی712 آخرین : 340,975 814,225 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی711 آخرین : 577,984 612,800 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی710 آخرین : 64,345 882,892 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/25
نماد : تملی708 آخرین : 163,984 753,900 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/26
نماد : تملی707 آخرین : 270,255 800,585 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/19
نماد : تملی706 آخرین : 230,604 688,601 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی705 آخرین : 422,439 585,105 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/28
نماد : تملی704 آخرین : 972,819 630,350 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/07/20
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها