امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت 00

تسه0002 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 825,000 44.92
قیمت پایانی: 569,275 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 830,000 پایانی 569,275 0.00
بیشترین 850,000 کمترین 816,333
حجم 320 دفعات 9
حد قیمت 789,518 - 872,624 ارزش 182.17 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
46 تعداد خریدار -
5,015 حجم خرید -
244 تعداد فروشنده 5
4,769 حجم فروش 246
246.00 تغییر مالکیت 246.00

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد134 خرید820,000 فروش825,000 تعداد13 دستور1
دستور1 تعداد289 خرید816,099 فروش826,000 تعداد24 دستور1
دستور1 تعداد262 خرید791,000 فروش827,000 تعداد23 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید789,518 فروش829,998 تعداد5 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش833,000 تعداد8 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.56 %
6 ماهه 52.27 %
9 ماهه 45.99 %
1 ساله 45.99 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 569,275 درصد تغییر : 0.00 حجم : 320 دفعات : 9
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها