امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسه0001 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 542,000 3.17
قیمت پایانی: 525,368 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 545,522 پایانی 525,368 0.00
بیشترین 567,000 کمترین 527,000
حجم 19,853 دفعات 919
حد قیمت 514,752 - 568,936 ارزش 10.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 280

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
153 تعداد خریدار -
18,697 حجم خرید -
777 تعداد فروشنده 5
15,680 حجم فروش 3,017
3,017 تغییر مالکیت 3,017

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد412 خرید542,000 فروش565,000 تعداد32 دستور3
دستور3 تعداد321 خرید540,000 فروش562,000 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید521,000 فروش563,989 تعداد3 دستور1
دستور1 تعداد20 خرید520,000 فروش567,000 تعداد7,291 دستور28
دستور3 تعداد318 خرید514,752 فروش566,500 تعداد5 دستور1

EPS

سال مالی 1400/02/24
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/02/24
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.88 %
6 ماهه 14.88 %
9 ماهه 14.88 %
1 ساله 14.88 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 520,753 812,232 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/01/17
نماد : تملی801 آخرین : 315,000 675,000 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/15
نماد : تملی712 آخرین : 531,471 623,729 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی711 آخرین : 715,784 475,000 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی710 آخرین : 3,237 944,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی708 آخرین : 251,650 841,566 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملی707 آخرین : 332,840 738,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
نماد : تملی706 آخرین : 445,390 473,815 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/20
نماد : تملی705 آخرین : 317,544 690,000 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/1
نماد : تملی704 آخرین : 1.006 میلیون 596,826 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/02/21
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها