امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسه0001 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 981,000 0.16
قیمت پایانی: 982,543 0.00

آخرین معامله

09:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 981,000 پایانی 982,543 0.00
بیشترین 981,000 کمترین 981,000
حجم 962 دفعات 59
حد قیمت 933,416 - 1.032 میلیون ارزش 945.21 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

09:15
حقیقی حقوقی
8 تعداد خریدار -
962 حجم خرید -
58 تعداد فروشنده -
962 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد440 خرید981,000 فروش1,031,670 تعداد2 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/07/10
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/07/10
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.46 %
6 ماهه 11 %
9 ماهه 10.35 %
1 ساله 39.56 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 982,543 درصد تغییر : 0.10 حجم : 962 دفعات : 59
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 983,481 درصد تغییر : 3.30 حجم : 1,444 دفعات : 80
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 952,046 درصد تغییر : 4.80 حجم : 5,124 دفعات : 93
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 1,000,000 درصد تغییر : 4.64 حجم : 80 دفعات : 20
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 1.049 میلیون درصد تغییر : 3.06 حجم : 154 دفعات : 36
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 1.082 میلیون درصد تغییر : 2.03 حجم : 183 دفعات : 37
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 1.104 میلیون درصد تغییر : 2.97 حجم : 765 دفعات : 67
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 1.138 میلیون درصد تغییر : 2.63 حجم : 1,350 دفعات : 125
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 1.169 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 218 دفعات : 45
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 1.169 میلیون درصد تغییر : 4.87 حجم : 218 دفعات : 45
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 1.114 میلیون درصد تغییر : 2.90 حجم : 574 دفعات : 101
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 1.083 میلیون درصد تغییر : 0.80 حجم : 611 دفعات : 110
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 1.092 میلیون درصد تغییر : 4.97 حجم : 350 دفعات : 77
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 1.149 میلیون درصد تغییر : 4.00 حجم : 918 دفعات : 115
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 1.197 میلیون درصد تغییر : 0.00 حجم : 512 دفعات : 96
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 472,985 860,000 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/02/31
نماد : تملی801 آخرین : 23,500 446,500 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/28
نماد : تملی712 آخرین : 609,001 546,199 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/06/17
نماد : تملی711 آخرین : 464,169 726,615 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/05
نماد : تملی710 آخرین : 34,844 662,037 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : تملی708 آخرین : 113,084 703,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/05/30
نماد : تملی707 آخرین : 287,806 783,034 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/29
نماد : تملی706 آخرین : - 440,426 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی705 آخرین : 262,910 744,634 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/04
نماد : تملی704 آخرین : 38,792 737,050 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/03/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها