امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 00

تسه0001 | تسهیلات مسکن - فرابورس
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ( تسهیلات مسکن )
گروه:

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

زیر گروه:

تسهیلات مسکن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 825,000 57.03
قیمت پایانی: 525,368 0.00

آخرین معامله

1400/09/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 820,001 پایانی 525,368 0.00
بیشترین 873,713 کمترین 811,250
حجم 19,853 دفعات 919
حد قیمت 790,503 - 873,713 ارزش 10.43 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 560

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/09/10
حقیقی حقوقی
44 تعداد خریدار -
4,240 حجم خرید -
238 تعداد فروشنده 3
4,114 حجم فروش 126
126.00 تغییر مالکیت 126.00

عرضه و تقاضا

1400/09/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد75 خرید796,005 فروش825,000 تعداد6 دستور1
دستور1 تعداد225 خرید790,505 فروش825,500 تعداد73 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش826,000 تعداد18 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش826,600 تعداد8 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش826,650 تعداد13 دستور2

EPS

سال مالی 1400/09/12
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1400/09/12
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.44 %
6 ماهه 51.12 %
9 ماهه 76.42 %
1 ساله 76.42 %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/09/10 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/09 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/08 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/07 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/06 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/03 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/02 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/09/01 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/30 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/29 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/26 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/25 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/24 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/23 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
تاریخ : 1400/08/22 پایانی : 525,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 19,853 دفعات : 919
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : تملی802 آخرین : 441,614 891,371 حجم : 82 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی801 آخرین : 381,105 608,895 حجم : 2 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی712 آخرین : 343,011 812,189 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی711 آخرین : 547,344 643,440 حجم : 14 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/7
نماد : تملی710 آخرین : 67,237 880,000 حجم : 73 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/3
نماد : تملی708 آخرین : 163,084 753,000 حجم : 33 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/1
نماد : تملی707 آخرین : 285,840 785,000 حجم : 5 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/08/26
نماد : تملی706 آخرین : 192,205 727,000 حجم : 52 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی705 آخرین : 340,233 667,311 حجم : 45 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
نماد : تملی704 آخرین : 854,868 748,301 حجم : 3 ارزش بازار : - تاریخ : 1400/09/10
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها