شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.088 میلیون 0.01

آخرین معامله

15:40
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.064 میلیون پایانی 2.088 میلیون
بیشترین 2.088 میلیون کمترین 2.064 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1402/09/08 2.044 میلیون 2.034 میلیون 2.044 میلیون
1402/09/07 2.032 میلیون 2.026 میلیون 2.032 میلیون
1402/09/06 2.026 میلیون 2.025 میلیون 2.028 میلیون
1402/09/01 2.023 میلیون 2.021 میلیون 2.024 میلیون
1402/08/29 2.023 میلیون 2.022 میلیون 2.026 میلیون
1402/08/28 2.026 میلیون 2.026 میلیون 2.031 میلیون
1402/08/27 2.029 میلیون 2.029 میلیون 2.039 میلیون
1402/08/10 1.968 میلیون 1.968 میلیون 1.98 میلیون
1402/08/02 2 میلیون 2 میلیون 2.022 میلیون
1402/08/01 2.022 میلیون 2.022 میلیون 2.031 میلیون
1402/07/30 2.032 میلیون 2.027 میلیون 2.033 میلیون
1402/07/29 2.025 میلیون 2.024 میلیون 2.026 میلیون
1402/07/26 2.024 میلیون 2.024 میلیون 2.03 میلیون
1402/07/24 2.018 میلیون 2.002 میلیون 2.018 میلیون
1402/07/23 2.002 میلیون 2.001 میلیون 2.003 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها