شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.162 میلیون 1.25

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.151 میلیون پایانی 1.162 میلیون
بیشترین 1.162 میلیون کمترین 1.151 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/29 1.162 میلیون 1.151 میلیون 1.162 میلیون
1400/03/26 1.148 میلیون 1.148 میلیون 1.15 میلیون
1400/03/25 1.15 میلیون 1.15 میلیون 1.155 میلیون
1400/03/24 1.15 میلیون 1.142 میلیون 1.15 میلیون
1400/03/23 1.141 میلیون 1.141 میلیون 1.145 میلیون
1400/03/22 1.145 میلیون 1.145 میلیون 1.152 میلیون
1400/03/19 1.152 میلیون 1.152 میلیون 1.16 میلیون
1400/03/18 1.161 میلیون 1.16 میلیون 1.167 میلیون
1400/03/17 1.157 میلیون 1.151 میلیون 1.157 میلیون
1400/03/12 1.149 میلیون 1.141 میلیون 1.149 میلیون
1400/03/11 1.14 میلیون 1.14 میلیون 1.147 میلیون
1400/03/10 1.146 میلیون 1.146 میلیون 1.156 میلیون
1400/03/09 1.157 میلیون 1.153 میلیون 1.164 میلیون
1400/03/08 1.14 میلیون 1.112 میلیون 1.14 میلیون
1400/03/05 1.109 میلیون 1.106 میلیون 1.111 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها