شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.243 میلیون 0.10

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.246 میلیون پایانی 1.243 میلیون
بیشترین 1.246 میلیون کمترین 1.243 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 1.243 میلیون 1.243 میلیون 1.246 میلیون
1400/01/24 1.245 میلیون 1.235 میلیون 1.246 میلیون
1400/01/23 1.226 میلیون 1.226 میلیون 1.229 میلیون
1400/01/22 1.231 میلیون 1.231 میلیون 1.237 میلیون
1400/01/21 1.241 میلیون 1.241 میلیون 1.247 میلیون
1400/01/18 1.25 میلیون 1.25 میلیون 1.259 میلیون
1400/01/17 1.261 میلیون 1.261 میلیون 1.267 میلیون
1400/01/16 1.263 میلیون 1.261 میلیون 1.267 میلیون
1400/01/15 1.269 میلیون 1.27 میلیون 1.281 میلیون
1400/01/14 1.283 میلیون 1.283 میلیون 1.292 میلیون
1400/01/11 1.295 میلیون 1.295 میلیون 1.303 میلیون
1400/01/10 1.303 میلیون 1.303 میلیون 1.306 میلیون
1400/01/08 1.307 میلیون 1.305 میلیون 1.311 میلیون
1400/01/07 1.31 میلیون 1.304 میلیون 1.31 میلیون
1399/12/27 1.308 میلیون 1.305 میلیون 1.31 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها