شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.451 میلیون 0.55

آخرین معامله

1401/05/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.461 میلیون پایانی 1.451 میلیون
بیشترین 1.461 میلیون کمترین 1.451 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1401/05/26 1.451 میلیون 1.451 میلیون 1.461 میلیون
1401/05/25 1.46 میلیون 1.46 میلیون 1.467 میلیون
1401/05/24 1.464 میلیون 1.461 میلیون 1.464 میلیون
1401/05/23 1.464 میلیون 1.464 میلیون 1.47 میلیون
1401/05/22 1.467 میلیون 1.451 میلیون 1.467 میلیون
1401/05/19 1.448 میلیون 1.448 میلیون 1.453 میلیون
1401/05/18 1.452 میلیون 1.448 میلیون 1.453 میلیون
1401/05/15 1.449 میلیون 1.439 میلیون 1.449 میلیون
1401/05/12 1.437 میلیون 1.431 میلیون 1.437 میلیون
1401/05/11 1.43 میلیون 1.428 میلیون 1.43 میلیون
1401/05/10 1.428 میلیون 1.424 میلیون 1.428 میلیون
1401/05/09 1.423 میلیون 1.423 میلیون 1.441 میلیون
1401/05/08 1.441 میلیون 1.441 میلیون 1.449 میلیون
1401/05/05 1.444 میلیون 1.439 میلیون 1.444 میلیون
1401/05/04 1.438 میلیون 1.438 میلیون 1.441 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها