شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.417 میلیون 0.22

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.415 میلیون پایانی 1.417 میلیون
بیشترین 1.418 میلیون کمترین 1.415 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1401/09/09 1.417 میلیون 1.415 میلیون 1.418 میلیون
1401/09/08 1.414 میلیون 1.408 میلیون 1.414 میلیون
1401/09/07 1.408 میلیون 1.407 میلیون 1.408 میلیون
1401/09/06 1.406 میلیون 1.406 میلیون 1.408 میلیون
1401/09/05 1.408 میلیون 1.408 میلیون 1.412 میلیون
1401/09/02 1.41 میلیون 1.408 میلیون 1.411 میلیون
1401/09/01 1.408 میلیون 1.407 میلیون 1.408 میلیون
1401/08/30 1.409 میلیون 1.406 میلیون 1.409 میلیون
1401/08/29 1.405 میلیون 1.396 میلیون 1.405 میلیون
1401/08/25 1.414 میلیون 1.41 میلیون 1.414 میلیون
1401/08/24 1.41 میلیون 1.409 میلیون 1.411 میلیون
1401/08/23 1.408 میلیون 1.408 میلیون 1.419 میلیون
1401/08/22 1.419 میلیون 1.419 میلیون 1.426 میلیون
1401/08/21 1.426 میلیون 1.417 میلیون 1.427 میلیون
1401/08/18 1.414 میلیون 1.403 میلیون 1.414 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها