شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.391 میلیون 2.56

آخرین معامله

13:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.428 میلیون پایانی 1.391 میلیون
بیشترین 1.428 میلیون کمترین 1.391 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/06/29 1.428 میلیون 1.422 میلیون 1.429 میلیون
1400/06/28 1.42 میلیون 1.42 میلیون 1.448 میلیون
1400/06/27 1.45 میلیون 1.45 میلیون 1.489 میلیون
1400/06/24 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.497 میلیون
1400/06/23 1.497 میلیون 1.477 میلیون 1.497 میلیون
1400/06/22 1.475 میلیون 1.473 میلیون 1.49 میلیون
1400/06/21 1.49 میلیون 1.489 میلیون 1.529 میلیون
1400/06/20 1.53 میلیون 1.531 میلیون 1.539 میلیون
1400/06/17 1.526 میلیون 1.523 میلیون 1.527 میلیون
1400/06/16 1.523 میلیون 1.523 میلیون 1.536 میلیون
1400/06/15 1.539 میلیون 1.539 میلیون 1.545 میلیون
1400/06/14 1.537 میلیون 1.532 میلیون 1.54 میلیون
1400/06/13 1.541 میلیون 1.528 میلیون 1.545 میلیون
1400/06/10 1.521 میلیون 1.5 میلیون 1.521 میلیون
1400/06/09 1.496 میلیون 1.478 میلیون 1.502 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها