شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.255 میلیون 2.12

آخرین معامله

11:27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.233 میلیون پایانی 1.255 میلیون
بیشترین 1.255 میلیون کمترین 1.233 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/11/06 1.229 میلیون 1.214 میلیون 1.229 میلیون
1400/11/05 1.208 میلیون 1.208 میلیون 1.234 میلیون
1400/11/04 1.235 میلیون 1.235 میلیون 1.255 میلیون
1400/11/03 1.257 میلیون 1.257 میلیون 1.281 میلیون
1400/11/02 1.282 میلیون 1.282 میلیون 1.287 میلیون
1400/10/29 1.279 میلیون 1.275 میلیون 1.28 میلیون
1400/10/28 1.276 میلیون 1.276 میلیون 1.306 میلیون
1400/10/27 1.307 میلیون 1.307 میلیون 1.314 میلیون
1400/10/26 1.311 میلیون 1.311 میلیون 1.322 میلیون
1400/10/25 1.323 میلیون 1.323 میلیون 1.334 میلیون
1400/10/22 1.334 میلیون 1.334 میلیون 1.335 میلیون
1400/10/21 1.336 میلیون 1.334 میلیون 1.338 میلیون
1400/10/20 1.333 میلیون 1.33 میلیون 1.336 میلیون
1400/10/19 1.337 میلیون 1.337 میلیون 1.362 میلیون
1400/10/18 1.362 میلیون 1.362 میلیون 1.368 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها