شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.114 میلیون 0.00

آخرین معامله

1403/03/01
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.112 میلیون پایانی 2.114 میلیون
بیشترین 2.115 میلیون کمترین 2.112 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1403/03/01 2.114 میلیون 2.112 میلیون 2.115 میلیون
1403/02/31 2.113 میلیون 2.113 میلیون 2.113 میلیون
1403/02/30 2.113 میلیون 2.106 میلیون 2.166 میلیون
1403/02/29 2.169 میلیون 2.167 میلیون 2.175 میلیون
1403/02/26 2.165 میلیون 2.159 میلیون 2.166 میلیون
1403/02/25 2.166 میلیون 2.162 میلیون 2.174 میلیون
1403/02/24 2.161 میلیون 2.161 میلیون 2.193 میلیون
1403/02/23 2.193 میلیون 2.193 میلیون 2.209 میلیون
1403/02/22 2.208 میلیون 2.208 میلیون 2.22 میلیون
1403/02/19 2.219 میلیون 2.219 میلیون 2.231 میلیون
1403/02/18 2.231 میلیون 2.231 میلیون 2.24 میلیون
1403/02/17 2.239 میلیون 2.239 میلیون 2.259 میلیون
1403/02/16 2.26 میلیون 2.26 میلیون 2.266 میلیون
1403/01/28 2.202 میلیون 2.201 میلیون 2.207 میلیون
1403/01/27 2.207 میلیون 2.199 میلیون 2.207 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها