شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.235 میلیون 1.02

آخرین معامله

1399/11/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.237 میلیون پایانی 1.235 میلیون
بیشترین 1.251 میلیون کمترین 1.235 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/11/05 1.235 میلیون 1.235 میلیون 1.251 میلیون
1399/11/04 1.222 میلیون 1.199 میلیون 1.222 میلیون
1399/11/01 1.184 میلیون 1.159 میلیون 1.185 میلیون
1399/10/30 1.151 میلیون 1.13 میلیون 1.151 میلیون
1399/10/29 1.15 میلیون 1.15 میلیون 1.168 میلیون
1399/10/27 1.187 میلیون 1.187 میلیون 1.223 میلیون
1399/10/24 1.23 میلیون 1.23 میلیون 1.249 میلیون
1399/10/23 1.261 میلیون 1.261 میلیون 1.296 میلیون
1399/10/22 1.301 میلیون 1.301 میلیون 1.313 میلیون
1399/10/21 1.307 میلیون 1.296 میلیون 1.31 میلیون
1399/10/20 1.286 میلیون 1.286 میلیون 1.304 میلیون
1399/10/17 1.311 میلیون 1.31 میلیون 1.342 میلیون
1399/10/16 1.35 میلیون 1.35 میلیون 1.372 میلیون
1399/10/15 1.374 میلیون 1.362 میلیون 1.375 میلیون
1399/10/14 1.355 میلیون 1.346 میلیون 1.358 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها