شاخص کل بورس

ش.کل بورس | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.079 میلیون 1.68

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.048 میلیون پایانی 2.079 میلیون
بیشترین 2.079 میلیون کمترین 2.048 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1402/01/09 2.079 میلیون 2.048 میلیون 2.079 میلیون
1402/01/08 2.044 میلیون 2.035 میلیون 2.047 میلیون
1402/01/07 2.029 میلیون 2.01 میلیون 2.029 میلیون
1402/01/06 2.019 میلیون 2.002 میلیون 2.034 میلیون
1402/01/05 1.998 میلیون 1.969 میلیون 1.998 میلیون
1401/12/28 1.96 میلیون 1.922 میلیون 1.96 میلیون
1401/12/27 1.906 میلیون 1.831 میلیون 1.907 میلیون
1401/12/24 1.821 میلیون 1.785 میلیون 1.821 میلیون
1401/12/23 1.783 میلیون 1.782 میلیون 1.784 میلیون
1401/12/22 1.782 میلیون 1.782 میلیون 1.789 میلیون
1401/12/21 1.783 میلیون 1.783 میلیون 1.81 میلیون
1401/12/20 1.817 میلیون 1.817 میلیون 1.828 میلیون
1401/12/16 1.818 میلیون 1.787 میلیون 1.818 میلیون
1401/12/15 1.786 میلیون 1.781 میلیون 1.793 میلیون
1401/12/14 1.796 میلیون 1.791 میلیون 1.799 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها