شاخص قیمت 50 شرکت

ش.قیمت 50 شرکت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.522 میلیون 0.07

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.519 میلیون پایانی 2.522 میلیون
بیشترین 2.522 میلیون کمترین 2.519 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 2.522 میلیون 2.519 میلیون 2.522 میلیون
1399/12/10 2.524 میلیون 2.523 میلیون 2.539 میلیون
1399/12/09 2.543 میلیون 2.543 میلیون 2.558 میلیون
1399/12/06 2.563 میلیون 2.563 میلیون 2.573 میلیون
1399/12/05 2.569 میلیون 2.566 میلیون 2.571 میلیون
1399/12/04 2.578 میلیون 2.578 میلیون 2.597 میلیون
1399/12/03 2.603 میلیون 2.603 میلیون 2.626 میلیون
1399/12/02 2.629 میلیون 2.629 میلیون 2.651 میلیون
1399/11/29 2.653 میلیون 2.653 میلیون 2.661 میلیون
1399/11/28 2.655 میلیون 2.655 میلیون 2.669 میلیون
1399/11/27 2.672 میلیون 2.672 میلیون 2.687 میلیون
1399/11/26 2.697 میلیون 2.697 میلیون 2.716 میلیون
1399/11/25 2.708 میلیون 2.667 میلیون 2.708 میلیون
1399/11/21 2.62 میلیون 2.598 میلیون 2.62 میلیون
1399/11/20 2.591 میلیون 2.587 میلیون 2.597 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها