شاخص قیمت 50 شرکت

ش.قیمت 50 شرکت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.504 میلیون 1.17

آخرین معامله

11:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.478 میلیون پایانی 2.504 میلیون
بیشترین 2.502 میلیون کمترین 2.478 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 2.475 میلیون 2.473 میلیون 2.481 میلیون
1400/02/19 2.485 میلیون 2.485 میلیون 2.508 میلیون
1400/02/18 2.515 میلیون 2.515 میلیون 2.532 میلیون
1400/02/15 2.532 میلیون 2.532 میلیون 2.537 میلیون
1400/02/13 2.539 میلیون 2.539 میلیون 2.56 میلیون
1400/02/12 2.565 میلیون 2.565 میلیون 2.59 میلیون
1400/02/11 2.596 میلیون 2.596 میلیون 2.62 میلیون
1400/02/08 2.621 میلیون 2.619 میلیون 2.629 میلیون
1400/02/07 2.617 میلیون 2.604 میلیون 2.618 میلیون
1400/02/06 2.605 میلیون 2.605 میلیون 2.615 میلیون
1400/02/05 2.619 میلیون 2.619 میلیون 2.638 میلیون
1400/02/04 2.642 میلیون 2.642 میلیون 2.655 میلیون
1400/02/01 2.658 میلیون 2.658 میلیون 2.673 میلیون
1400/01/31 2.675 میلیون 2.667 میلیون 2.675 میلیون
1400/01/30 2.669 میلیون 2.669 میلیون 2.681 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها