شاخص قرارداد آتی پسته

ش.قرارداد آتی پسته | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.35 میلیون 0.75

آخرین معامله

14:44
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.34 میلیون پایانی 1.35 میلیون
بیشترین 1.351 میلیون کمترین 1.34 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 1.35 میلیون 1.34 میلیون 1.351 میلیون
1399/12/10 1.34 میلیون 1.337 میلیون 1.35 میلیون
1399/12/09 1.348 میلیون 1.325 میلیون 1.386 میلیون
1399/12/06 1.38 میلیون 1.375 میلیون 1.384 میلیون
1399/12/05 1.372 میلیون 1.358 میلیون 1.376 میلیون
1399/12/04 1.368 میلیون 1.368 میلیون 1.388 میلیون
1399/12/03 1.392 میلیون 1.392 میلیون 1.409 میلیون
1399/12/02 1.41 میلیون 1.408 میلیون 1.422 میلیون
1399/11/29 1.405 میلیون 1.402 میلیون 1.425 میلیون
1399/11/28 1.369 میلیون 1.357 میلیون 1.403 میلیون
1399/11/27 1.4 میلیون 1.349 میلیون 1.4 میلیون
1399/11/26 1.373 میلیون 1.369 میلیون 1.414 میلیون
1399/11/25 1.394 میلیون 1.384 میلیون 1.434 میلیون
1399/11/21 1.37 میلیون 1.367 میلیون 1.38 میلیون
1399/11/20 1.369 میلیون 1.362 میلیون 1.382 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها