شاخص قرارداد آتی پسته

ش.قرارداد آتی پسته | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.615 میلیون 0.62

آخرین معامله

1400/02/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.619 میلیون پایانی 1.615 میلیون
بیشترین 1.625 میلیون کمترین 1.6 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 1.615 میلیون 1.6 میلیون 1.625 میلیون
1400/02/19 1.605 میلیون 1.579 میلیون 1.63 میلیون
1400/02/18 1.557 میلیون 1.546 میلیون 1.561 میلیون
1400/02/15 1.536 میلیون 1.536 میلیون 1.55 میلیون
1400/02/13 1.552 میلیون 1.543 میلیون 1.57 میلیون
1400/02/12 1.555 میلیون 1.53 میلیون 1.595 میلیون
1400/02/11 1.556 میلیون 1.553 میلیون 1.589 میلیون
1400/02/08 1.617 میلیون 1.617 میلیون 1.633 میلیون
1400/02/07 1.63 میلیون 1.624 میلیون 1.652 میلیون
1400/02/06 1.62 میلیون 1.6 میلیون 1.623 میلیون
1400/02/05 1.617 میلیون 1.613 میلیون 1.635 میلیون
1400/02/04 1.61 میلیون 1.597 میلیون 1.61 میلیون
1400/02/01 1.616 میلیون 1.583 میلیون 1.617 میلیون
1400/01/31 1.611 میلیون 1.595 میلیون 1.635 میلیون
1400/01/30 1.591 میلیون 1.54 میلیون 1.628 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها