شاخص فلزات اساسی

ش.فلزات اساسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 913,229.3 0.59

آخرین معامله

12:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 908,999.6 پایانی 913,229.3
بیشترین 913,229.3 کمترین 907,993.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 907,841.1 907,937.3 910,266.5
1400/03/25 912,733.6 912,730.3 916,524.9
1400/03/24 912,886.1 905,407.4 912,935.2
1400/03/23 901,831.6 899,537.3 903,446
1400/03/22 904,089.6 903,815.8 908,399.6
1400/03/19 907,008.7 905,745.8 915,121.2
1400/03/18 921,943.8 921,775 933,224.4
1400/03/17 928,892.3 929,030.6 934,556.1
1400/03/12 924,754.7 916,082.9 925,136.5
1400/03/11 915,515.5 915,515.1 920,421.9
1400/03/10 916,344.9 915,379 921,796.8
1400/03/09 930,800.4 930,730 941,746.2
1400/03/08 904,842 892,821.2 904,660.6
1400/03/05 868,651.1 862,895.4 871,012.7
1400/03/04 863,264.2 852,543.4 864,880.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها