شاخص فلزات اساسی

ش.فلزات اساسی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 903,892.8 3.53

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 879,263.8 پایانی 903,892.8
بیشترین 904,577.4 کمترین 879,263.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 903,892.8 879,263.8 904,577.4
1399/12/17 873,081.6 862,291.8 873,018.3
1399/12/16 864,911.6 864,470.9 868,786.7
1399/12/13 875,819.1 875,478.5 881,063.8
1399/12/12 886,049.8 881,256.6 894,395.6
1399/12/11 876,910.9 871,717.1 878,621.9
1399/12/10 872,811.1 872,730.7 875,997.1
1399/12/09 882,941.5 882,975.4 887,380.8
1399/12/06 897,636.3 897,297 912,188.7
1399/12/05 895,871.1 874,319.2 896,093.6
1399/12/04 880,051.4 878,621.8 882,062.9
1399/12/03 885,970.4 885,943.8 888,615.2
1399/12/02 898,584.9 897,264.9 906,855.9
1399/11/29 887,986.2 887,986.2 900,347.8
1399/11/28 899,274.6 899,274.6 904,918.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها