شاخص فرآورده های نفتی

ش.فرآورده های نفتی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3.582 میلیون 0.51

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.563 میلیون پایانی 3.582 میلیون
بیشترین 3.582 میلیون کمترین 3.563 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 3.582 میلیون 3.563 میلیون 3.582 میلیون
1399/12/10 3.601 میلیون 3.591 میلیون 3.619 میلیون
1399/12/09 3.653 میلیون 3.653 میلیون 3.697 میلیون
1399/12/06 3.715 میلیون 3.715 میلیون 3.805 میلیون
1399/12/05 3.784 میلیون 3.767 میلیون 3.784 میلیون
1399/12/04 3.801 میلیون 3.801 میلیون 3.82 میلیون
1399/12/03 3.829 میلیون 3.829 میلیون 3.866 میلیون
1399/12/02 3.878 میلیون 3.877 میلیون 3.895 میلیون
1399/11/29 3.937 میلیون 3.937 میلیون 3.989 میلیون
1399/11/28 3.907 میلیون 3.906 میلیون 3.927 میلیون
1399/11/27 3.964 میلیون 3.925 میلیون 3.972 میلیون
1399/11/26 3.955 میلیون 3.933 میلیون 4.001 میلیون
1399/11/25 3.868 میلیون 3.853 میلیون 3.867 میلیون
1399/11/21 3.666 میلیون 3.589 میلیون 3.666 میلیون
1399/11/20 3.555 میلیون 3.553 میلیون 3.576 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها