شاخص فرآورده های نفتی

ش.فرآورده های نفتی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3.236 میلیون 5.00

آخرین معامله

11:17
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3.15 میلیون پایانی 3.236 میلیون
بیشترین 3.234 میلیون کمترین 3.15 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 3.082 میلیون 3.035 میلیون 3.082 میلیون
1400/02/19 3.105 میلیون 3.105 میلیون 3.173 میلیون
1400/02/18 3.18 میلیون 3.18 میلیون 3.223 میلیون
1400/02/15 3.251 میلیون 3.252 میلیون 3.258 میلیون
1400/02/13 3.331 میلیون 3.331 میلیون 3.344 میلیون
1400/02/12 3.346 میلیون 3.346 میلیون 3.372 میلیون
1400/02/11 3.387 میلیون 3.388 میلیون 3.456 میلیون
1400/02/08 3.449 میلیون 3.449 میلیون 3.518 میلیون
1400/02/07 3.498 میلیون 3.459 میلیون 3.511 میلیون
1400/02/06 3.442 میلیون 3.443 میلیون 3.534 میلیون
1400/02/05 3.538 میلیون 3.537 میلیون 3.544 میلیون
1400/02/04 3.548 میلیون 3.548 میلیون 3.565 میلیون
1400/02/01 3.573 میلیون 3.573 میلیون 3.591 میلیون
1400/01/31 3.645 میلیون 3.645 میلیون 3.665 میلیون
1400/01/30 3.699 میلیون 3.699 میلیون 3.755 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها