شاخص صنعت

ش.صنعت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.05 میلیون 2.35

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.03 میلیون پایانی 1.05 میلیون
بیشترین 1.05 میلیون کمترین 1.03 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 1.05 میلیون 1.03 میلیون 1.05 میلیون
1399/12/17 1.026 میلیون 1.02 میلیون 1.026 میلیون
1399/12/16 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.024 میلیون
1399/12/13 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.033 میلیون
1399/12/12 1.035 میلیون 1.031 میلیون 1.039 میلیون
1399/12/11 1.029 میلیون 1.029 میلیون 1.031 میلیون
1399/12/10 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.038 میلیون
1399/12/09 1.041 میلیون 1.041 میلیون 1.047 میلیون
1399/12/06 1.052 میلیون 1.052 میلیون 1.06 میلیون
1399/12/05 1.057 میلیون 1.053 میلیون 1.057 میلیون
1399/12/04 1.058 میلیون 1.058 میلیون 1.062 میلیون
1399/12/03 1.066 میلیون 1.066 میلیون 1.072 میلیون
1399/12/02 1.077 میلیون 1.077 میلیون 1.083 میلیون
1399/11/29 1.082 میلیون 1.082 میلیون 1.09 میلیون
1399/11/28 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.096 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها