شاخص صنعت

ش.صنعت | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.021 میلیون 1.34

آخرین معامله

13:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.012 میلیون پایانی 1.021 میلیون
بیشترین 1.021 میلیون کمترین 1.012 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.009 میلیون
1400/03/25 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.014 میلیون
1400/03/24 1.009 میلیون 1.003 میلیون 1.009 میلیون
1400/03/23 998,466.8 997,639.1 1.001 میلیون
1400/03/22 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.007 میلیون
1400/03/19 1.007 میلیون 1.007 میلیون 1.013 میلیون
1400/03/18 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.022 میلیون
1400/03/17 1.014 میلیون 1.011 میلیون 1.014 میلیون
1400/03/12 1.006 میلیون 999,576.9 1.006 میلیون
1400/03/11 998,458.5 998,452.6 1.005 میلیون
1400/03/10 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.009 میلیون
1400/03/09 1.013 میلیون 1.013 میلیون 1.019 میلیون
1400/03/08 995,197.2 978,584.3 995,269.1
1400/03/05 965,719 963,015.4 966,806
1400/03/04 961,847 953,289 961,846.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها