شاخص دستگاه های برقی

ش.دستگاه های برقی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5.248 میلیون 0.60

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.276 میلیون پایانی 5.248 میلیون
بیشترین 5.276 میلیون کمترین 5.249 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 5.248 میلیون 5.249 میلیون 5.276 میلیون
1399/12/10 5.28 میلیون 5.282 میلیون 5.296 میلیون
1399/12/09 5.3 میلیون 5.296 میلیون 5.302 میلیون
1399/12/06 5.31 میلیون 5.301 میلیون 5.31 میلیون
1399/12/05 5.319 میلیون 5.317 میلیون 5.344 میلیون
1399/12/04 5.349 میلیون 5.347 میلیون 5.355 میلیون
1399/12/03 5.348 میلیون 5.345 میلیون 5.367 میلیون
1399/12/02 5.362 میلیون 5.36 میلیون 5.37 میلیون
1399/11/29 5.381 میلیون 5.38 میلیون 5.397 میلیون
1399/11/28 5.41 میلیون 5.406 میلیون 5.412 میلیون
1399/11/27 5.414 میلیون 5.348 میلیون 5.418 میلیون
1399/11/26 5.372 میلیون 5.333 میلیون 5.374 میلیون
1399/11/25 5.213 میلیون 5.076 میلیون 5.213 میلیون
1399/11/21 5.006 میلیون 4.927 میلیون 5.014 میلیون
1399/11/20 4.958 میلیون 4.953 میلیون 4.984 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها