شاخص دستگاه های برقی

ش.دستگاه های برقی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5.279 میلیون 0.31

آخرین معامله

11:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5.273 میلیون پایانی 5.279 میلیون
بیشترین 5.281 میلیون کمترین 5.273 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 5.262 میلیون 5.262 میلیون 5.32 میلیون
1400/02/19 5.32 میلیون 5.32 میلیون 5.322 میلیون
1400/02/18 5.323 میلیون 5.323 میلیون 5.328 میلیون
1400/02/15 5.329 میلیون 5.329 میلیون 5.335 میلیون
1400/02/13 5.337 میلیون 5.337 میلیون 5.34 میلیون
1400/02/12 5.34 میلیون 5.34 میلیون 5.343 میلیون
1400/02/11 5.344 میلیون 5.347 میلیون 5.352 میلیون
1400/02/08 5.355 میلیون 5.355 میلیون 5.375 میلیون
1400/02/07 5.379 میلیون 5.379 میلیون 5.403 میلیون
1400/02/06 5.408 میلیون 5.407 میلیون 5.418 میلیون
1400/02/05 5.42 میلیون 5.417 میلیون 5.42 میلیون
1400/02/04 5.42 میلیون 5.423 میلیون 5.427 میلیون
1400/02/01 5.429 میلیون 5.426 میلیون 5.433 میلیون
1400/01/31 5.434 میلیون 5.432 میلیون 5.434 میلیون
1400/01/30 5.434 میلیون 5.422 میلیون 5.435 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها