شاخص بازار دوم

ش.بازار دوم | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.419 میلیون 1.64

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.382 میلیون پایانی 2.419 میلیون
بیشترین 2.419 میلیون کمترین 2.382 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 2.419 میلیون 2.382 میلیون 2.419 میلیون
1399/12/17 2.38 میلیون 2.369 میلیون 2.38 میلیون
1399/12/16 2.37 میلیون 2.37 میلیون 2.38 میلیون
1399/12/13 2.381 میلیون 2.381 میلیون 2.395 میلیون
1399/12/12 2.393 میلیون 2.393 میلیون 2.399 میلیون
1399/12/11 2.391 میلیون 2.391 میلیون 2.398 میلیون
1399/12/10 2.399 میلیون 2.399 میلیون 2.412 میلیون
1399/12/09 2.413 میلیون 2.412 میلیون 2.424 میلیون
1399/12/06 2.429 میلیون 2.429 میلیون 2.442 میلیون
1399/12/05 2.44 میلیون 2.435 میلیون 2.447 میلیون
1399/12/04 2.451 میلیون 2.451 میلیون 2.463 میلیون
1399/12/03 2.468 میلیون 2.468 میلیون 2.478 میلیون
1399/12/02 2.483 میلیون 2.483 میلیون 2.5 میلیون
1399/11/29 2.505 میلیون 2.505 میلیون 2.518 میلیون
1399/11/28 2.521 میلیون 2.521 میلیون 2.534 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها