شاخص بازار دوم

ش.بازار دوم | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.32 میلیون 1.23

آخرین معامله

12:52
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.304 میلیون پایانی 2.32 میلیون
بیشترین 2.32 میلیون کمترین 2.304 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 2.292 میلیون 2.292 میلیون 2.301 میلیون
1400/03/25 2.301 میلیون 2.301 میلیون 2.316 میلیون
1400/03/24 2.307 میلیون 2.298 میلیون 2.307 میلیون
1400/03/23 2.297 میلیون 2.297 میلیون 2.311 میلیون
1400/03/22 2.312 میلیون 2.312 میلیون 2.327 میلیون
1400/03/19 2.324 میلیون 2.324 میلیون 2.341 میلیون
1400/03/18 2.34 میلیون 2.34 میلیون 2.352 میلیون
1400/03/17 2.339 میلیون 2.332 میلیون 2.34 میلیون
1400/03/12 2.328 میلیون 2.321 میلیون 2.328 میلیون
1400/03/11 2.315 میلیون 2.315 میلیون 2.326 میلیون
1400/03/10 2.32 میلیون 2.32 میلیون 2.336 میلیون
1400/03/09 2.336 میلیون 2.326 میلیون 2.345 میلیون
1400/03/08 2.312 میلیون 2.271 میلیون 2.312 میلیون
1400/03/05 2.267 میلیون 2.267 میلیون 2.271 میلیون
1400/03/04 2.264 میلیون 2.249 میلیون 2.268 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها