شاخص بازار اول

ش.بازار اول | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 858,974.7 1.26

آخرین معامله

12:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 849,271.4 پایانی 858,974.7
بیشترین 858,974.9 کمترین 849,271.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/03/26 848,278.2 847,439.4 848,786.6
1400/03/25 849,130 849,076.4 852,353.3
1400/03/24 847,371.2 839,710.1 847,403.1
1400/03/23 838,319.7 836,101.7 838,637.4
1400/03/22 838,890 838,826.3 844,505.2
1400/03/19 844,470.7 844,477.2 850,702.6
1400/03/18 851,569.6 849,020.8 856,082.3
1400/03/17 847,211.5 841,329.3 847,200.6
1400/03/12 839,073 831,749.3 839,101.1
1400/03/11 832,270 832,268.6 838,160.5
1400/03/10 837,803.2 837,854.2 846,144.4
1400/03/09 847,760 845,041.3 854,007.6
1400/03/08 831,818.4 806,741.9 831,970.7
1400/03/05 804,881.6 800,696.2 805,615.4
1400/03/04 800,743.4 792,387.6 800,729.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها