شاخص بازار اول

ش.بازار اول | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 880,311.6 2.41

آخرین معامله

1399/12/18
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 862,291.8 پایانی 880,311.6
بیشترین 880,345.4 کمترین 862,291.8
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/18 880,311.6 862,291.8 880,345.4
1399/12/17 859,576.4 852,865.7 859,619.9
1399/12/16 854,837.9 854,810.2 859,488.8
1399/12/13 862,216.1 862,132.1 868,921.8
1399/12/12 869,882.5 864,624.2 873,857.1
1399/12/11 864,284.7 863,303.8 865,333.3
1399/12/10 867,243.6 867,035 872,168.6
1399/12/09 874,369.1 874,397.8 881,532.1
1399/12/06 885,212.2 885,119.5 894,511.8
1399/12/05 889,642.4 886,831.2 889,747.8
1399/12/04 890,144.4 890,144.4 893,747.9
1399/12/03 895,962.3 896,032.8 902,541.8
1399/12/02 904,862 904,495.3 911,640
1399/11/29 906,028.6 906,025.1 913,466.5
1399/11/28 911,372.8 911,327.8 921,671.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها