شاخص انتشار و چاپ

ش.انتشار و چاپ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.488 میلیون 0.00

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.488 میلیون پایانی 1.488 میلیون
بیشترین 1.488 میلیون کمترین 1.488 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/10 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/09 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/06 1.488 میلیون 1.488 میلیون 1.488 میلیون
1399/12/05 1.489 میلیون 1.489 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/04 1.49 میلیون 1.49 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/03 1.491 میلیون 1.49 میلیون 1.49 میلیون
1399/12/02 1.491 میلیون 1.49 میلیون 1.495 میلیون
1399/11/29 1.496 میلیون 1.496 میلیون 1.508 میلیون
1399/11/28 1.488 میلیون 1.422 میلیون 1.488 میلیون
1399/11/27 1.423 میلیون 1.413 میلیون 1.423 میلیون
1399/11/26 1.414 میلیون 1.407 میلیون 1.426 میلیون
1399/11/25 1.426 میلیون 1.403 میلیون 1.435 میلیون
1399/11/21 1.384 میلیون 1.316 میلیون 1.384 میلیون
1399/11/20 1.375 میلیون 1.375 میلیون 1.413 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها