شاخص انتشار و چاپ

ش.انتشار و چاپ | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.484 میلیون 0.00

آخرین معامله

10:32
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.484 میلیون پایانی 1.484 میلیون
بیشترین 1.484 میلیون کمترین 1.484 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/19 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/15 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/13 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/08 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/07 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/06 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/05 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/04 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/02/01 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/01/31 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/01/30 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/01/24 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/01/23 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
1400/01/22 1.484 میلیون 1.484 میلیون 1.484 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها