شاخص ارکان و نهادهای مالی

ش.ارکان و نهادهای مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 470.4 1.92

آخرین معامله

1400/04/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 487.5 پایانی 470.4
بیشترین 487.5 کمترین 470.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/04/15 470.4 470.4 487.5
1400/04/14 479.7 479.6 480.2
1400/04/13 457.7 441.3 457.7
1400/04/12 461.3 461.3 461.7
1400/04/09 484.2 484.2 500.5
1400/04/08 496.4 496.1 506.1
1400/04/07 494.1 479.5 495.2
1400/04/06 499.5 498 500.1
1400/04/05 478.8 463.5 478.8
1400/04/02 456 449.9 456
1400/04/01 434.3 434.3 434.3
1400/03/31 413.6 412.2 413.6
1400/03/30 396.3 389.5 396.3
1400/03/29 383.6 382.2 400.5
1400/03/26 401.2 401.2 421.5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها