شاخص ارکان و نهادهای مالی

ش.ارکان و نهادهای مالی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 484.5 0.06

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 484.7 پایانی 484.5
بیشترین 484.7 کمترین 484.5
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/01/25 484.5 484.5 484.7
1400/01/24 484.7 484.7 486.2
1400/01/23 486.4 486.4 486.6
1400/01/22 486.6 486.6 487
1400/01/21 487 487 487.1
1400/01/18 487.1 487.1 487.2
1400/01/17 487.2 487.2 487.5
1400/01/16 488.1 488.1 488.7
1400/01/15 488.8 488.8 490.4
1400/01/14 490.5 490.5 491.1
1400/01/11 491.8 491.8 497.2
1400/01/10 501.6 501.6 507.1
1400/01/08 507.2 503.8 509.3
1400/01/07 498.3 491.7 498.3
1399/12/27 501.7 501.7 514.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها