شاخص آزاد شناور

ش.آزاد شناور | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.698 میلیون 1.38

آخرین معامله

11:07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.68 میلیون پایانی 1.698 میلیون
بیشترین 1.697 میلیون کمترین 1.68 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1400/02/20 1.675 میلیون 1.665 میلیون 1.675 میلیون
1400/02/19 1.667 میلیون 1.667 میلیون 1.681 میلیون
1400/02/18 1.685 میلیون 1.685 میلیون 1.695 میلیون
1400/02/15 1.688 میلیون 1.682 میلیون 1.689 میلیون
1400/02/13 1.68 میلیون 1.68 میلیون 1.69 میلیون
1400/02/12 1.695 میلیون 1.695 میلیون 1.705 میلیون
1400/02/11 1.709 میلیون 1.709 میلیون 1.724 میلیون
1400/02/08 1.723 میلیون 1.717 میلیون 1.726 میلیون
1400/02/07 1.715 میلیون 1.7 میلیون 1.715 میلیون
1400/02/06 1.695 میلیون 1.692 میلیون 1.695 میلیون
1400/02/05 1.695 میلیون 1.695 میلیون 1.704 میلیون
1400/02/04 1.707 میلیون 1.707 میلیون 1.712 میلیون
1400/02/01 1.714 میلیون 1.714 میلیون 1.725 میلیون
1400/01/31 1.728 میلیون 1.725 میلیون 1.73 میلیون
1400/01/30 1.724 میلیون 1.724 میلیون 1.728 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها