شاخص آزاد شناور

ش.آزاد شناور | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.712 میلیون 0.32

آخرین معامله

18:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.713 میلیون پایانی 1.712 میلیون
بیشترین 1.715 میلیون کمترین 1.712 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/12/11 1.712 میلیون 1.712 میلیون 1.715 میلیون
1399/12/10 1.718 میلیون 1.717 میلیون 1.724 میلیون
1399/12/09 1.727 میلیون 1.727 میلیون 1.736 میلیون
1399/12/06 1.741 میلیون 1.741 میلیون 1.754 میلیون
1399/12/05 1.749 میلیون 1.745 میلیون 1.749 میلیون
1399/12/04 1.751 میلیون 1.751 میلیون 1.756 میلیون
1399/12/03 1.759 میلیون 1.759 میلیون 1.767 میلیون
1399/12/02 1.77 میلیون 1.758 میلیون 1.768 میلیون
1399/11/29 1.762 میلیون 1.762 میلیون 1.773 میلیون
1399/11/28 1.771 میلیون 1.771 میلیون 1.784 میلیون
1399/11/27 1.785 میلیون 1.784 میلیون 1.788 میلیون
1399/11/26 1.791 میلیون 1.789 میلیون 1.8 میلیون
1399/11/25 1.784 میلیون 1.759 میلیون 1.784 میلیون
1399/11/21 1.728 میلیون 1.704 میلیون 1.728 میلیون
1399/11/20 1.702 میلیون 1.696 میلیون 1.705 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها