نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,300 15.71
قیمت پایانی: 20,525 0.00

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,300 پایانی 20,525 0.00
بیشترین 17,300 کمترین 17,300
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.4 %
6 ماهه 34.77 %
9 ماهه 8.09 %
1 ساله 10.11 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن آخرین : 12.00 384 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : نیکل فروش نقدی آخرین : 3,275 17,025 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
نماد : روی فروش 3 ماهه آخرین : 497.00 2,877 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/28 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/25 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/24 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/18 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/17 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/15 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/14 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/11 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/10 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 20,525 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها