نقره تحویل اردیبهشت 00

نقره تحویل اردیبهشت 00 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 191,800 0.67
قیمت پایانی: 191,994 0.77

آخرین معامله

1400/02/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 191,100 پایانی 191,994 1,471.00
بیشترین 192,700 کمترین 191,000
حجم 72 دفعات 41
حد قیمت - - - ارزش 1.38 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.99 %
6 ماهه 10.99 %
9 ماهه 10.99 %
1 ساله 10.99 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99 آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/18
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99 آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/08/11
نماد : زیره سبز تحویل آذر 99 آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/25
نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99 آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/11/20
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : پسته تحویل آذر 99 آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/30
نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99 آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : قلع فروش 3 ماهه آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
نماد : سرب فروش نقدی آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش بازار : - تاریخ : 1399/09/5
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 191,994 درصد تغییر : 0.77 حجم : 72 دفعات : 41
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 190,523 درصد تغییر : 0.09 حجم : 164 دفعات : 72
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 190,702 درصد تغییر : 0.33 حجم : 68 دفعات : 32
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 190,081 درصد تغییر : 0.09 حجم : 208 دفعات : 73
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 190,253 درصد تغییر : 0.48 حجم : 52 دفعات : 31
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 189,345 درصد تغییر : 5.98 حجم : 260 دفعات : 75
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 201,395 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,442 دفعات : 454
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها