آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,981.5 0.00
قیمت پایانی: 1,981.5 0.00

نمودار شمعی پیشینه نماد

نمودار حجمی پیشینه نماد

نمودار شمعی روز نماد

نمودار حجمی روز نماد

اندیکاتورها