آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه | آتی - بورس
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,981.5 0.00
قیمت پایانی: 1,981.5 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : زعفران نگین تحویل آبان 99

آخرین : 3,713 81,000 حجم : 15,897 ارزش : 131.06 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/08/18

نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

آخرین : 508.00 75,400 حجم : 106 ارزش : 793.86 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/08/11

نماد : زیره سبز تحویل آذر 99

آخرین : 62,300 562,300 حجم : 1 ارزش : 50 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/25

نماد : پسته تحویل بهمن ماه 99

آخرین : 23,636 1.362 میلیون حجم : 1 ارزش : 136.2 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/11/20

نماد : زعفران نگین تحویل دی 99

آخرین : 17,967 123,600 حجم : 17,438 ارزش : 246.87 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/10/14

نماد : پسته تحویل آذر 99

آخرین : 328,007 1.498 میلیون حجم : 378 ارزش : 69.02 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/30

نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل دی 99

آخرین : 18,540 85,900 حجم : 113 ارزش : 1.18 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/10/14

نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : قلع فروش 3 ماهه

آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : سرب فروش نقدی

آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آخرین : - 1,810 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آخرین : - 1,640 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : نیکل خرید 3 ماهه

آخرین : - 16,028 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : مس خرید نقدی

آخرین : - 7,238.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آخرین : - 486.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آخرین : - 1,788.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : روی خرید 3 ماهه

آخرین : - 2,744.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : نیکل خرید نقدی

آخرین : - 15,975 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : روی خرید نقدی

آخرین : - 2,727.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : سرب خرید 3 ماهه

آخرین : - 2,042.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آخرین : - 1,967 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : قلع خرید 3 ماهه

آخرین : - 18,750 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : سرب خرید نقدی

آخرین : - 2,030 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آخرین : - 1,660 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : قلع خرید نقدی

آخرین : - 18,790 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : مس خرید 3 ماهه

آخرین : - 7,257.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آخرین : - 1,810 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آخرین : - 1,640 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : نیکل فروش 3 ماهه

آخرین : - 16,028 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : مس فروش نقدی

آخرین : - 7,238.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آخرین : - 1,981.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : روی فروش نقدی

آخرین : - 2,727.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : سرب فروش 3 ماهه

آخرین : - 2,042.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آخرین : - 1,660 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : قلع فروش نقدی

آخرین : - 18,790 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : مس فروش 3 ماهه

آخرین : - 7,257.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آخرین : - 1,788.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : روی فروش 3 ماهه

آخرین : - 2,744.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : نیکل فروش نقدی

آخرین : - 15,975 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آخرین : - 319.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/09/5

نماد : زعفران نگین تحویل اسفند 99

آخرین : 3,717 128,100 حجم : 1,246 ارزش : 15.97 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/11/20

نماد : زعفران نگین تحویل اردیبهشت 00

آخرین : 536.00 133,200 حجم : 1,258 ارزش : 16.76 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : زیره سبز تحویل بهمن 99

آخرین : 25,034 625,000 حجم : 2 ارزش : 124.99 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : پسته تحویل فروردین 00

آخرین : 24,647 1.392 میلیون حجم : 21 ارزش : 2.94 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/11/20

نماد : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل اسفند 99

آخرین : 5,085 89,100 حجم : 2 ارزش : 17.81 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/11/4

نماد : زعفران نگین تحویل تیر 00

آخرین : 1.00 144,000 حجم : 2,963 ارزش : 42.67 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 00

آخرین : 5,976 94,200 حجم : 286 ارزش : 2.68 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : زعفران رشته ای تحویل اسفند 99

آخرین : - 86,900 حجم : 28 ارزش : 242.28 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/11/11

نماد : پسته تحویل خرداد 00

آخرین : 32,855 1.648 میلیون حجم : 16 ارزش : 2.64 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : نقره تحویل فروردین 00

آخرین : - 213,800 حجم : 6,197 ارزش : 134.91 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/12/12

نماد : زعفران نگین تحویل شهریور 00

آخرین : 840.00 153,800 حجم : 4,751 ارزش : 73.01 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : نقره تحویل اردیبهشت 00

آخرین : 1,277 191,800 حجم : 72 ارزش : 1.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 00

آخرین : 2,153 104,700 حجم : 8 ارزش : 84.5 میلیون ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : نقره تحویل خرداد 00

آخرین : 2,430 193,400 حجم : 322 ارزش : 6.23 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/7

نماد : پسته تحویل مرداد 00

آخرین : - 1.56 میلیون حجم : 19 ارزش : 3.02 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/11

نماد : نقره تحویل مرداد 00

آخرین : - 186,000 حجم : 638 ارزش : 12.14 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/11

نماد : زیره سبز تحویل خرداد 00

آخرین : - 613,700 حجم : 56 ارزش : 3.43 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/27

نماد : زعفران نگین تحویل آبان 00

آخرین : - 141,600 حجم : 4,532 ارزش : 64.38 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/28

نماد : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00

آخرین : - 107,900 حجم : 374 ارزش : 4.04 میلیارد ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1400/02/28