ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

گوهر | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 58,496 0.57
قیمت پایانی: 58,829 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 58,250 پایانی 58,829 0.00
بیشترین 58,496 کمترین 57,852
حجم 715,556 دفعات 685
حد قیمت 51,762 - 63,264 ارزش 42.1 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد5,399 خرید57,700 فروش57,896 تعداد439 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید57,551 فروش57,898 تعداد8,571 دستور1
دستور1 تعداد87 خرید57,502 فروش57,998 تعداد500 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید57,500 فروش58,000 تعداد1,587 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید57,495 فروش58,200 تعداد800 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.8 %
6 ماهه 11.65 %
9 ماهه 56.06 %
1 ساله 138.7 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/08 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/07 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/06 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 58,829 درصد تغییر : 0.00 حجم : 715,556 دفعات : 685
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 5,710 63,200 حجم : 1.94 میلیون ارزش بازار : 25.08 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاریس آخرین : 182,762 12,570 حجم : 710,595 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 18,960 146,890 حجم : 220,543 ارزش بازار : 14.653 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 30,660 130,020 حجم : 99,515 ارزش بازار : 6.474 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها