کهربا

کهربا | صندوق ها - بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 12,844 5.49
قیمت پایانی: 12,807 5.18

آخرین معامله

1401/07/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,599 پایانی 12,807 631.00
بیشترین 12,844 کمترین 12,599
حجم 2.155 میلیون دفعات 149
حد قیمت 11,527 - 14,087 ارزش 27.6 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/07/09
حقیقی حقوقی
62 تعداد خریدار -
2.155 میلیون حجم خرید -
33 تعداد فروشنده 2
542,992 حجم فروش 1.612 میلیون
1.612 میلیون تغییر مالکیت 1.612 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/07/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,139 خرید12,084 فروش12,950 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,500 تعداد454 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,850 تعداد22,201 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,144 تعداد1,097 دستور1
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.96 %
6 ماهه 21.69 %
9 ماهه 15.4 %
1 ساله 21.64 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 12,807 درصد تغییر : 5.18 حجم : 2.155 میلیون دفعات : 149
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 12,176 درصد تغییر : 0.63 حجم : 361,739 دفعات : 81
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 12,253 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.152 میلیون دفعات : 104
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 12,213 درصد تغییر : 0.47 حجم : 220,841 دفعات : 66
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 12,156 درصد تغییر : 0.65 حجم : 4.063 میلیون دفعات : 54
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 12,235 درصد تغییر : 0.85 حجم : 419,255 دفعات : 34
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 12,132 درصد تغییر : 1.89 حجم : 355,769 دفعات : 52
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 12,366 درصد تغییر : 0.35 حجم : 363,265 دفعات : 79
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 12,409 درصد تغییر : 0.11 حجم : 767,983 دفعات : 91
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 12,423 درصد تغییر : 2.49 حجم : 1.316 میلیون دفعات : 127
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 12,121 درصد تغییر : 2.30 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 176
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 11,849 درصد تغییر : 0.23 حجم : 700,874 دفعات : 89
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 11,876 درصد تغییر : 1.50 حجم : 428,235 دفعات : 48
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 11,700 درصد تغییر : 0.62 حجم : 198,232 دفعات : 25
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 11,773 درصد تغییر : 0.44 حجم : 546,416 دفعات : 56
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 530.00 70,710 حجم : 111,937 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاریس آخرین : 81.00 13,390 حجم : 207,925 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : اطلس آخرین : 1,044 246,000 حجم : 38,327 ارزش بازار : - تاریخ : 10:30
نماد : کاردان آخرین : 1,990 189,980 حجم : 20,945 ارزش بازار : - تاریخ : 10:27
نماد : آگاس آخرین : 262.00 77,804 حجم : 236,769 ارزش بازار : - تاریخ : 10:29
نماد : آساس آخرین : 3,284 187,100 حجم : 1,154 ارزش بازار : - تاریخ : 10:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها