سپهر کاریزما

کاریس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,570 93.56
قیمت پایانی: 195,332 0.00

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر