سپهر کاریزما

کاریس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,570 93.56
قیمت پایانی: 195,332 0.00

آخرین معامله

1399/10/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,319 پایانی 195,332 0.00
بیشترین 12,997 کمترین 12,010
حجم 710,595 دفعات 939
حد قیمت 1 - 25,474 ارزش 138.8 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 100 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/14
حقیقی حقوقی
193 تعداد خریدار 2
1.202 میلیون حجم خرید 2.083 میلیون
215 تعداد فروشنده 1
3.185 میلیون حجم فروش 100,000
1.983 میلیون تغییر مالکیت 1.983 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد800 خرید12,319 فروش12,350 تعداد13,809 دستور3
دستور17 تعداد448,715 خرید12,300 فروش12,360 تعداد1,600 دستور1
دستور4 تعداد301,000 خرید12,290 فروش12,366 تعداد1,378 دستور1
دستور6 تعداد402,550 خرید12,220 فروش12,385 تعداد4,160 دستور1
دستور3 تعداد6,554 خرید12,200 فروش12,395 تعداد10,000 دستور1

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 94.27 %
6 ماهه 94.33 %
9 ماهه 83.87 %
1 ساله 76.19 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/03 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/02 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/10/01 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/30 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/29 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/26 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/25 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/24 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/23 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/22 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
تاریخ : 1399/09/19 پایانی : 195,332 درصد تغییر : 0.00 حجم : 710,595 دفعات : 939
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 1,934 81,600 حجم : 1.578 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : عیار آخرین : 356.00 29,130 حجم : 1.175 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : زر آخرین : 3,907 47,113 حجم : 1.888 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : گوهر آخرین : 333.00 58,496 حجم : 715,556 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : سرو آخرین : 6,730 62,180 حجم : 1.68 میلیون ارزش بازار : 25.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : اطلس آخرین : 21,636 214,300 حجم : 446,574 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : کاردان آخرین : 22,750 143,100 حجم : 769,757 ارزش بازار : 14.484 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
نماد : آگاس آخرین : 3,797 72,770 حجم : 6.395 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : آساس آخرین : 12,964 173,500 حجم : 466,362 ارزش بازار : - تاریخ : 1399/10/14
نماد : فیروزه آخرین : 32,680 128,000 حجم : 194,600 ارزش بازار : 6.432 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها