سپهر کاریزما

کاریس | صندوق ها - فرابورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,366 0.78
قیمت پایانی: 13,367 0.77

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,367 پایانی 13,367 104.00
بیشترین 13,589 کمترین 13,366
حجم 76,312 دفعات 11
حد قیمت 12,124 - 14,818 ارزش 1.02 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 1,000,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:30
حقیقی حقوقی
4 تعداد خریدار 1
68,045 حجم خرید 6,283
6 تعداد فروشنده -
74,328 حجم فروش -
6,283 تغییر مالکیت 6,283

عرضه و تقاضا

09:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد92,733 خرید13,366 فروش13,509 تعداد64,795 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید13,330 فروش13,510 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد100,500 خرید13,300 فروش13,520 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید13,265 فروش13,580 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد101,325 خرید13,250 فروش13,589 تعداد45,896 دستور3

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.91 %
6 ماهه 2.68 %
9 ماهه 0.96 %
1 ساله 7.91 %

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 13,471 درصد تغییر : 1.69 حجم : 1.215 میلیون دفعات : 83
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 13,702 درصد تغییر : 0.90 حجم : 855,784 دفعات : 97
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 13,580 درصد تغییر : 0.65 حجم : 833,912 دفعات : 93
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 13,493 درصد تغییر : 1.92 حجم : 350,408 دفعات : 62
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 13,757 درصد تغییر : 0.11 حجم : 930,611 دفعات : 78
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 13,772 درصد تغییر : 0.96 حجم : 529,297 دفعات : 31
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 13,905 درصد تغییر : 0.17 حجم : 200,303 دفعات : 43
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 13,928 درصد تغییر : 0.50 حجم : 734,770 دفعات : 55
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 13,998 درصد تغییر : 0.04 حجم : 293,374 دفعات : 57
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 13,992 درصد تغییر : 0.10 حجم : 193,689 دفعات : 44
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 13,978 درصد تغییر : 0.06 حجم : 211,329 دفعات : 55
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 13,969 درصد تغییر : 0.09 حجم : 533,434 دفعات : 56
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 13,982 درصد تغییر : 1.44 حجم : 605,688 دفعات : 80
تاریخ : 1401/06/16 پایانی : 14,186 درصد تغییر : 0.51 حجم : 608,167 دفعات : 60
تاریخ : 1401/06/15 پایانی : 14,258 درصد تغییر : 0.54 حجم : 106,306 دفعات : 43
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : طلا آخرین : 5,384 105,130 حجم : 16.027 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : عیار آخرین : 2,048 37,750 حجم : 4.191 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : زر آخرین : 3,334 64,790 حجم : 362,116 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : گوهر آخرین : 3,323 73,998 حجم : 2.942 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : سرو آخرین : 530.00 70,710 حجم : 68,128 ارزش بازار : - تاریخ : 09:30
نماد : اطلس آخرین : 1,047 245,997 حجم : 11,794 ارزش بازار : - تاریخ : 09:28
نماد : کاردان آخرین : 4,030 187,940 حجم : 18,167 ارزش بازار : - تاریخ : 09:22
نماد : آگاس آخرین : 90.00 77,976 حجم : 83,319 ارزش بازار : - تاریخ : 09:29
نماد : آساس آخرین : 4,611 189,300 حجم : 8,643 ارزش بازار : - تاریخ : 1401/07/09
نماد : فیروزه آخرین : 1,030 168,900 حجم : 107 ارزش بازار : - تاریخ : 09:03
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها